Så skapas åldersvänliga samhällen

Samhällen som vill bli åldersvänliga behöver göra fyra saker: lyssna och förstå äldres behov, planera, agera och utvärdera. Det säger Alana Officer, som är rådgivare på Världshälsoorganisationen i Genève.

Alana Officer, rådgivare på Världshälsoorganisationen WHO. Foto: WHO

Alana Officer var en av talarna vid den första nordiska konferensen om åldersvänliga städer, som hölls i Stockholm i oktober förra året. Konferensen arrangerades av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet, med syfte att bana väg för ett nordiskt nätverk av åldersvänliga kommuner. De olika talarna presenteras i konferensrapporten Skapa åldersvänliga städer i Norden som finns att tillgå på Nordens välfärdscenters webbplats. Alana Officer betonade att det är viktigt att de äldre invånarna medverkar i alla delar av processen mot ökad åldersvänlighet.

– Arbetet för åldersvänliga städer behöver omfatta många områden. Det handlar om bostäder, hälso- och sjukvård. Men även att vara rörlig, få möjlighet till livslångt lärande, bygga relationer och att bidra till det gemensamma.

En vardaglig handling som att gå till affären berör flera aspekter av åldersvänlighet.

– Att komma ut ur sin bostad, ta sig fram utomhus, ta paus på en bänk om det behövs, ha tillgång till offentliga toaletter, kunna kliva på bussen, ha stöd av modern informationsteknik, få den service som kan behövas i butiken…

Fakta
NY NÄTVERKSMEDLEM

Kommuner som vill gå med i WHO:s åldersvänliga nätverk behöver fatta beslut i kommunstyrelsen och sedan fylla i ett formulär på WHO:s webbplats. Medlemmarna ska årligen dela med sig av ett lärande exempel. Det finns också en checklista för områden att arbeta med samt flera publikationer riktade till beslutsfattare. Läs mer på who.int/ageing.

WHO:s vision om åldersvänliga samhällen formuleras som att människor ska kunna lägga liv till åren, inte bara år till livet. På nätverkets webbplats finns exempel på hur samhällen runt om i världen arbetar. Bland annat vill man inspirera genom att visa vad som har gjorts och kan göras, knyta samman städer och samhällen över hela världen och se till att de kan utbyta
information och erfarenheter samt stödja städer och samhällen att finna passande och evidensbaserade lösningar.

– För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs politisk enighet, både om var vi står i dag och vad som ska uppnås.

Enligt Alana Officer behöver man börja med en baslinjemätning och sedan formulera en långsiktig strategi och ta fram en handlingsplan och definiera var ansvaret ligger för att genomföra olika insatser. Därefter kommer implementering och utvärdering. Och inte bara de äldre som är lätta att nå och som redan är engagerade ska med:

– Utsatta grupper av äldre – fattiga, personer med psykisk ohälsa, migranter – måste finnas med. Ingen får lämnas utanför.

Fakta
NORDISKA EXEMPEL

OSLO

 • Har anställda med särskild uppgift att arbeta med åldersvänlig stad.
 • Har utsett en pilotstadsdel.
 • Samarbetar med forskningsmiljöer.
 • I Generation games tävlar inga, medelålders och äldre i olika grenar.

REYKJAKIV

 • Styrgrupp med kommunförvaltningar och representanter för de äldre.
 • Förslag utifrån WHO:s temaområden hanteras av arbetsgrupper.
 • Alla som fyllt 67 år har fritt inträde till kommunens swimmingpooler.
 • Samarbete med idrottsföreningar så att äldre ska vara fysiskt aktiva.

TAMMERFORS

 • Arbetar för att ändra attityder till äldre och åldrande.
 • Tillgänglighetsombudsman granskar alla stadsplaner.
 • Samarbete med frivilligorganisationer för att äldre ska röra på sig mera.
 • Generationsmöten ska underlättas när nya bostadsområden byggs.

ÅRHUS (ej med i WHO-nätverket)

 • Gemensamt arbete med frivilliga, yrkesgrupper och företag mot ensamhet.
 • Satsning på välfärdsteknologi.
 • Invånarna får prova och låna hem småhjälpmedel.
 • På äldreboendena har man åter börjat laga sin egen mat.

Källa: Nordens välfärdscenter

Fler artiklar ur temat

Mer äldremakt i samhällsplaneringen

Genom Age-friendly cities-samarbetet arbetar fyra svenska kommuner med att bli mer äldrevänliga. Uppsala har kommit längst i den processen.

Åldersvänlig strävan i svensk kvartett

I WHO:s nätverk Age-friendly cities and communitites ingår drygt 820 kommuner i världen. Fyra finns i Sverige: Göteborg, Hallstahammar, Stockholm och Uppsala.

Housing design for an age-friendly society

When building homes for older people there are key elements urban planners and architects have to take into consideration. Among those are green parks and homes with high levels of accessibility. But how is it achieved? And what are the…

När fysiken förändras behövs en förändrad fysisk miljö

Med åldern försämras vissa kroppsfunktioner, vilket resulterar i att vi får svårare att delta i samhället. Då behövs en miljö som uppmuntrar och stimulerar till fysisk aktivitet samt kännetecknas av tillgänglighet.