Självkänsla och kognition hos äldre med adhd

Länge sågs ADHD som en problematik förbehållen barn och unga. Numera vet man att svårigheterna ofta kvarstår hela livet. Det finns relativt lite forskning om ADHD hos äldre – men kunskapen växer, inte minst tack vare svenska studier.

När man studerar adhd hos äldre stöter man ofta på individer som fått sin diagnos i vuxen ålder och inte sällan i samband med att ett av deras barn eller barnbarn diagnosticerats. Ofta beskriver dessa patienter att de känt sig missförstådda under sin uppväxt och många har haft kontakt med psykiatrin flera gånger under uppväxttiden eller tidig vuxenålder. De har då ofta fått andra diagnoser såsom depression, ångest och ätstörningar, men ingen har misstänkt att de har adhd.
Även om kunskapsläget kring adhd hos äldre har blivit bättre under de senaste tio åren är det fortfarande mycket som återstår att studera. Det bör anses vara ett högprioriterat område att utveckla bättre metoder för att upptäcka adhd hos äldre, samt att utveckla psykosociala behandlings­metoder som tar hänsyn till olika åldersgruppers unika behov.

Så vad har tidigare forskning kunnat visa om adhd hos äldre? För det första så bör man konstatera att vi vet betydligt mindre om adhd hos äldre jämfört med vad vi känner till om denna diagnos hos barn och ungdomar. Det man känner till är att en ganska stor andel fortsätter att uppfylla kriterierna för adhd genom hela livet. Det finns även en betydande grupp som upplever att adhd-symptomen inte kvarstår i lika hög utsträckning i äldre ålder, men som dock har klara svårigheter att klara av vardagslivets utmaningar, ofta på grund av underliggande neuropsykologiska svårigheter såsom bristande arbetsminne.

Fakta
ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, innebär svårigheter med att koncentrera sig och/eller impulsivitet och hyperaktivitet. För att uppfylla kriterierna för en diagnos måste svårigheterna ha funnits innan tolv års ålder, de ska förekomma i flera olika miljöer, inte förklaras bättre av någon annan diagnos, och ha funnits i minst sex månader i en sådan utsträckning att de leder till en funktionsnedsättning i vardagen. Diagnosen finns hos ungefär 5–7 procent barn och ungdomar och hos 2–4 procent vuxna (både yngre och äldre).

Exekutiva funktioner
Exekutiva funktioner definieras som funktioner som styr målrelaterat beteende. Det inkluderar till exempel arbetsminne, impulskontroll och flexi­bilitet. Arbetsminne handlar om att kunna hålla saker i minnet samtidigt som man gör något annat. Impulskontroll handlar om att kunna hejda sig och att stänga ute saker som distraherar i omgivningen. Flexibilitet handlar om att kunna tänka på många olika sätt och att byta mellan olika strategier för att anpassa sig efter vad som händer. Många individer med ADHD har sämre exekutiva funktioner jämfört med vad som är normalt för åldern. Detta gäller dock inte för alla med diagnosen – de problem som visat sig kopplade till ADHD varierar mycket mellan olika individer.

Tidigare studier i Nederländerna och Sverige har visat att äldre med adhd, precis som yngre med adhd, oftare är deprimerade, ensamma, har låg utbildningsnivå och problem med sociala relationer.

För att förbättra kunskapsläget har vi inom min forskargrupp under de senaste åren genom­fört två studier kring adhd hos individer i åldern 60–75 år. Till skillnad från andra studier inom detta område inkluderade vi utöver äldre med adhd dels en grupp av yngre vuxna (18-45 år) med adhd och dels en grupp äldre vuxna utan någon psykiatrisk diagnos. På detta sätt kunde vi både studera effekter av ålder och adhd.

I den första studien undersökte vi exekutiva funktioner (se faktaruta) genom olika tester och frågeformulär. Resultaten visade att äldre med adhd genomgående presterade sämre jämfört med äldre utan någon diagnos. I jämförelse med yngre med adhd presterade äldre med adhd lika bra vad gäller arbetsminne och planeringsförmåga, men äldre med adhd hade dock bättre förmåga till impulskontroll och flexibilitet.

Utöver exekutiva funktioner studerade vi även något som kallas delay aversion. Det finns ingen bra översättning av detta begrepp på svenska men det handlar om förmågan att kunna vänta på en belöning. Om man har problem med delay aversion så föredrar man en liten belöning som man får genast, jämfört med en större belöning som man måste vänta på. En stor mängd tidigare forskning på barn, inklusive studier från min forskargrupp, har visat att individer med adhd har större problem med delay aversion jämfört med dem utan en adhd-diagnos och att detta inte bara beror på att de är impulsiva. Även vår studie av äldre vuxna med adhd fann att de hade mer problem med delay aversion jämfört med äldre utan någon psykiatrisk diagnos. Resultaten visade även att delay aversion är ett betydligt större problem hos yngre vuxna med adhd jämfört med äldre vuxna med adhd.

När man tolkar resultaten från ovan nämnda studie som undersökt adhd hos äldre är det viktigt att poängtera att vi i denna har undersökt hur deltagarna presterar i relation till vad som anses vara normalt utifrån deras ålder. Våra fynd visar alltså inte att äldre med adhd i absoluta termer presterar bättre än yngre med adhd, men de har en mindre nedsättning än yngre med adhd i förhållande till vad man kan förvänta utifrån deras ålder.

Dessa fynd pekar på vikten av att undersöka minnesförmågor hos äldre med adhd, samt att framtida forskning bör följa individer över tid. Normalt åldrande innebär en försämring av minnet och det är därför viktigt att studera i vilken utsträckning detta påverkar äldre med adhd, som i många fall alltså har sämre minnesförmågor än andra till att börja med.

I den andra studien som vi genomfört undersöktes självkänsla i samma tre grupper. I denna studie användes ett frågeformulär som är särskilt utformat för att studera livskvalitet hos individer med adhd. Det inkluderar frågor kring hur man ser på sin livssituation, hur väl man klarar av vardagssysslor, sociala relationer, och mental hälsa (till exempel hantering av känslor). Resultaten visade att äldre med adhd hade sämre självskattad livskvalitet jämfört med äldre utan någon diagnos avseende alla de aspekter som mättes. Jämfört med yngre vuxna med adhd fanns inga skillnader, förutom att äldre med adhd ansåg sig ha bättre mental hälsa. Även i denna studie mättes exekutiva funktioner och resultaten visade att ju större problem med exekutiva funktioner desto sämre självskattad livskvalitet.

Resultaten pekar på att sämre livskvalitet är kopplat till adhd även hos äldre vuxna, men att det finns vissa aspekter som äldre lärt sig att hantera bättre än yngre med samma diagnos. I detta sammanhang bör man också påpeka att de individer som väljer att delta troligen har något mindre problem än genomsnittet. Man vet till exempel att adhd är kopplat till ökad risk för missbruk och kriminalitet och dessa personer når man sällan i forskningsstudier. Risken är därför stor att vi i våra studier snarare har underskattat än överskattat vilka problem som äldre med adhd har. Mycket tyder således på att adhd bör betraktas som en diagnos som ofta har stor negativ påverkan på dagligt fungerande över hela livsspannet.

!
ARTIKELN I TRE PUNKTER
  • ADHD kvarstår ofta över hela livsspannet men kunskapsläget kring äldre med ADHD är tyvärr fortfarande dåligt.
  • Det är framför allt avseende arbetsminne som äldre med ADHD har kvarstående problem och det är viktigt att göra fler uppföljningsstudier för att undersöka hur detta påverkar det naturliga åldrandet.
  • Äldre med ADHD upplever sämre livskvalitet jämfört med äldre utan en diagnos, men skiljer sig inte från yngre med ADHD. Undantaget är förmågan att hantera starka känslor som verkar vara en förmåga som inte utgör ett lika stort problem för äldre vuxna med ADHD jämfört med yngre vuxna med samma diagnos.

Internationella riktlinjer för hur adhd hos vuxna ska diagnosticeras och behandlas har nyligen publicerats av Kooij och kollegor. De betonar vikten av att vuxna med adhd har tillgång till multimodal behandling såsom till exempel en kombination av medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi. Man påpekar också vikten av att samhället arbetar mot de fördomar och stigma som fortfarande är kopplade till adhd , inte minst när denna diagnos förekommer hos grupper som man inte vanligtvis associerar med diagnosen, såsom äldre.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns stöd för att adhd ofta innebär kvarstående svårigheter även senare i livet avseende till exempel exekutiva funktioner, förmåga att hantera vardagslivet och livskvalitet. Vi behöver ökad kunskap för att kunna stötta äldre med adhd på ett bra sätt, särskilt som ålderdomen ofta innebär ökade problem att hantera vardagen på grund av till exempel allvarlig sjukdom och förlust av partner.

Inom min forskargrupp hoppas vi kunna bidra med ytterligare kunskap inom detta område genom att göra en uppföljning av de individer som deltog i våra tidigare studier. Detta skulle ge oss möjlighet att undersöka hur deras adhd symptom och nedsättningar i vardagen utvecklas över tid och på så sätt få ökad kunskap kring vilka stödinsatser som behövs för äldre med adhd.

Ref.
REFERENSER

Guldberg-Kjär T, & Johansson B (2009). Old people reporting childhood AD/HD symptoms: retrospectively self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged 65-80. Nordic journal of psychiatry.

Kooij m fl (2019). Updated European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. European psychiatry.

Michielsen m fl (2015). The relationship between ADHD and social functioning and participation in older adults in a population-based study. Journal of attention disorders.

Sjöwall m fl (2013). Multiple deficits in ADHD: Executive dysfunction, delay aversion, reaction time variability and emotional deficits. Journal of child psychology and psychiatry.

Thorell m fl (2019). Quality of life in older adults with ADHD: Links to ADHD symptom levels and executive functioning deficits. Nordic journal of psychiatry.

Thorell m fl (2017). Neuro­psychological deficits in adults age 60 and above with attention deficit hyperactivity disorder. European psychiatry.

Fler artiklar ur temat

Livsperspektiv på funktionsnedsättning

Hur förändras en funktionsnedsättning i takt med åldrandet? Vilken betydelse har rehabiliteringen för att möjliggöra ett så bra liv som möjligt? Svenska studier genomförda i Skåne och Norrbotten bidrar till att öka förståelsen för hur det är att åldras med…

Skräddarsydd rehab för äldre med ryggmärgsskada

I Skåne pågår norra Europas första långtidsstudie av äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada. Studien syftar till att ge en heltäckande bild av deras livssituation och hur den förändras i takt med åldrandet. Målet är att lägga grunden…

Kontrollerad eller i kontroll med hälsoappar

En studie av användandet av hälsoappar bland äldre personer med MS-, parkinson- eller strokediagnos ger insikter i hur appar kan användas för att öka delaktigheten i den egna vården.

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt sett en högre sjuklighet och lägre medellivslängd än befolkningen i övrigt. Men trots att de ställs inför många utmaningar lever de flesta ett bra liv.