Kunskap och stöd i fallpreventivt arbete

Personal i både regioner och kommuner behöver mer kunskap och kompetens för att bromsa det växande antalet fallolyckor som drabbar äldre. Med kontinuerlig utbildning och planering kan antalet fallskador minska.

Risken att falla ökar med stigande ålder. Varje år faller cirka 100 000 personer i åldern 65 år och äldre så illa att de behöver uppsöka vård. För den som drabbas orsakar skadan mycket lidande, både fysiskt och känslomässigt. En fallolycka kan leda till bestående skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och i värsta fall få dödlig utgång.

Fallolyckor och dess konsekvenser är ett stort problem även för samhället, men med ett fallpreventivt arbetssätt skulle det gå att minska dem betydligt. En viktig del i det fallpreventiva arbetet är att rätt kompetens finns hos medarbetare i äldreomsorgen.

Chefer och kvalitetsutvecklare är viktiga funktioner som kan skapa förutsättningar för det lärande som behövs för att förebygga fallolyckor i både hem och på vårdboenden. Ökad kunskap hos medarbetare och en plan för hur nya medarbetare får del av kunskapen är andra viktiga delar i att arbeta fallpreventivt.

Det pågår redan mycket fallpreventivt arbete både i regioner och kommuner, och Socialstyrelsens webbutbildningar och annat stöd kan användas i pågående eller planerat utvecklingsarbete. Forskning visar att det går att förebygga fallolyckor med olika typer av insatser.

För att förebygga fall och fallskador behövs samlad kompetens från flera delar av vården och omsorgen i ett så kallat teambaserat arbetssätt. Det innebär att ett team med flera olika kompetenser såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, biståndshandläggare, läkare och dietist samverkar. Även individen själv och eventuellt närstående ingår i teamet.

Delar som också kan ingå är att värdera och utreda fallrisk, avgöra och planera och genomföra förebyggande åtgärder, och att följa upp åtgärderna. I slutet av mars i år lanserar Socialstyrelsen en webbutbildning om ett sådant teambaserat arbetssätt.

Socialstyrelsen har tagit fram flera publikationer och utbildningar som syftar till att stödja medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med det fallpreventiva arbetet. Myndigheten har även tagit fram material som vänder sig direkt till äldre. På kunskapsguiden.se har Socialstyrelsen samlat publikationer och utbildningar som man själv och andra myndigheter och organisationer har tagit fram.

Socialstyrelsen erbjuder bland annat tre kostnadsfria webbutbildningar, där två särskilt inriktar sig på fallpreventivt arbete, Ett fall för teamet och Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande. Dessutom finns utbildningen Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre, som kompletterar utbildningen Ett fall för teamet.

Det övergripande syftet med utbildningen Ett fall för teamet är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fall och olyckor.

Webbutbildningen vänder sig till många olika typer av vård- och omsorgsverksamheter och därför behöver utbildningsinsatser formas utifrån egna verksamheters lokala behov, förutsättningar och möjligheter.

  • Utbildningen Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre ska stödja verksamheterna inom vård och omsorg med kunskap om äldres hälsosamma levnadsvanor. Utbildningen består av olika delar som berör områdena fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, läkemedel och meningsfulla aktiviteter. Utbildningen kompletterar utbildningen om fallprevention, Ett fall för teamet.
  • Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande är en utbildning som vänder sig framför allt till chefer och verksamhetsutvecklare eller andra som behöver skapa förutsättningar för implementering av ett fallpreventivt arbetssätt. Utbildningen kompletterar de andra fallutbildningarna och lär ut mer om varför man behöver arbeta systematiskt med fallprevention, hur man kan implementera arbetssättet samt vilka frågor som kan fungera för att kartlägga problem och behov.
Fakta
Fysisk träning

Regelbunden fysisk träning, en kombination av balans- och styrketräning, är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade frakturer.

Mat
Hälsosamma matvanor är också viktigt. Aptit och näringsupptag förändras med tiden och risken för undernäring ökar med åldern. Att inte äta tillräckligt kan påverka kraft och ork, vilket i sin tur ökar risken för fallolyckor.

Läkemedel
Vissa läkemedel kan öka risken att falla då de kan ge biverkningar som till exempel trötthet, yrsel, balansproblem och muskelsvaghet.

Alkohol
Att dricka alkohol ökar risken för fallolyckor. Även ett lågt alkoholintag påverkar stabilitet och koordination hos personer över 65 år.

Hemmiljö
Det är viktigt att anpassa den fysiska hemmiljön. Risken att falla påverkas av olika faktorer i individens omgivning som till exempel belysning, mattor, sladdar eller trösklar.

Extra
Socialstyrelsens studiematerial

Webbutbildningar med filmer, lärpaket, diskussionsfrågor och annat stödmaterial kan användas som ett led i verksamhetens kompetensutveckling. För att underlätta planeringen och genomförandet av utbildningen, finns ett planeringsstöd för den som leder utbildningsinsatsen. Det finns även studiematerial för deltagare.

Planeringsstöd
För chefer, verksamhetsutvecklare eller annan funktion med ansvar för att planera och genomföra webbutbildningen Ett fall för teamet finns ett planeringsstöd. I det finns tips på hur webbutbildningen kan användas som utgångspunkt för diskussion om fallpreventivt arbete i den egna verksamheten eller organisationen. Förslag på frågeställningar för gruppdiskussion finns i studiematerialen som riktar sig till deltagaren.

Språkstöd
Det finns extra material framtaget för att underlätta för medarbetare som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket att ta till sig webbutbildningen Ett fall för teamet.

Socialstyrelsens utbildningar finns på: kunskapsguiden.se 

Fler artiklar ur temat

Webbinarium 19 april om hur sömn påverkar äldres hälsa

Välkommen till vårt webbinarium om sömn den 19 april. Forskare berättar om varför sömnen förändras när vi åldras och hur det går att att sova bättre med hjälp av digital terapi, dagsljus och andra metoder.

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.