Fallprevention (#1/23)

Foto: Maja Brand

Fallprevention

Fallskador är ett stort problem för både äldre som drabbas och samhället.
Omkring var tredje person över 65 år råkar ut för fallolyckor och risken ökar med
åldern. Men det finns hjälp. Forskning visar att förebyggande träning, som exempelvis balansövningar och styrketräning fungerar.

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

"Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla" vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram tekniska lösningar för undersökning, bedömning och som stöd till förebyggande insatser.

Kunskap och stöd i fallpreventivt arbete

Personal i både regioner och kommuner behöver mer kunskap och kompetens för att bromsa det växande antalet fallolyckor som drabbar äldre. Med kontinuerlig utbildning och planering kan antalet fallskador minska.

Fotgängare skadas mest i trafiken

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i trafikmiljö och statistiken visar att fotgängarna är de som skadas mest allvarligt. Det är framför allt personer från 65 år och uppåt samt kvinnor över 50 som drabbas. Olyckorna kostar samhället 40 miljarder kronor…

Träning av balans hjälper vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom har ofta nedsatt gång- och balansförmåga. Redan i början av sjukdomen riskerar de falla och skada sig. Därför borde de erbjudas regelbunden, individanpassad och utmanande träning. Om de får bli mer delaktiga och erbjuds rehabilitering kan…

Sverige måste påbörja ett fallpreventivt arbete

Fallolyckorna förväntas öka. Statistik i Europa visar att dödsfall och år med funktionedsättning på grund av fall, stadigt har ökat sedan 90-talet. Att befolkningen blir allt äldre bidrar starkt till att stödja prognosen om att fallolyckorna kommer att bli fler.…