Allt fler använder rutavdrag

Det är bland äldre och höginkomsttagare som de ökade köpen av hushållsnära tjänster är tydligast. Det framgår av en forskarrapport om den växande marknaden med rut- och omsorgstjänster för äldre som gjorts med stöd av Kommunalarbetarförbundet.

Sedan tio år går det att göra skatteavdrag på arbetskostnaden vid köp av hushållsnära tjänster. Den som fyllt 65 år har ett större maxtak än andra för det så kallade rutavdraget, 50 000 kronor per person och år. Till ruttjänster räknas inte bara sådant som städning och tvätt, utan även hjälp med personlig hygien, högläsning, medföljarstöd när man ska handla mat eller besöka vårdcentralen.

Gränsen mellan vad som är ett rutföretag och vad som är ett hemtjänstföretag har suddats ut av lagen om offentlig upphandling LOU, lagen om valfrihet lov och rutavdraget, vilket ger ett ovisst kunskapsläge, menar rapportförfattarna Helene Brodin vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Lars-Fredrik Andersson vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Även om rut inte är en del av den offentligt finansierade äldreomsorgen så samspelar avdraget ändå med den biståndsbedömda hemtjänsten. Det beror på att avgifterna i den biståndsbedömda hemtjänsten både är inkomstreglerade och styrs av hur många timmar hemtjänst personen blivit beviljad, skriver forskarna.

Medelbelopp för rutavdrag fördelat efter ålder år 2015. Förutom 30–40-åringar är äldre över 70 de flitigaste användarna. Källa: SCB 2016c, ur Hushållstjänster för äldre (Arena idé 2017).

För äldre höginkomsttagare som bara behöver hjälp ett par timmar i veckan kan det därför bli billigare att välja rutavdrag framför den biståndsbedömda hemtjänsten.

Privata hemtjänstutförare kan även erbjuda sina kunder ett tillägg av ruttjänster. I kommuner som tillämpar lov kan därför tilläggstjänster som finansieras via avdraget bli en strategi för hemtjänstföretag att locka kunder och att expandera verksamheten.

Forskarna pekar sålunda på att äldre har ökat sina rutinköp och kvinnor i storstad dominerar. Men andelen äldre med låga inkomster som använder avdraget är få.

Förutom i gruppen 30–40-åringar så är det äldre över 70 som är de flitigaste användarna. Mellan 75 och 90 år ökar avdraget starkt. Den största andelen personer som använder rutavdraget inom respektive ålderskohort är mellan 85 och 95 år. I den gruppen är ungefär 20 procent rutköpare.

I rapporten diskuterar forskarna hur det går att komma tillrätta med att äldre med låga inkomster inte använder rut. Ett alternativ skulle vara att flytta över resurserna från avdraget, 3,4 miljarder kronor 2015, till vård- och omsorgsverksamhet inom den primärkommunala sektorn. En ren bokföringsmässig analys visar att det skulle öka antalet arbetstimmar med knappt tolv miljoner i den offentliga verksamheten. Att förverkliga detta utan skattehöjningar är däremot mindre troligt, tillägger forskarna.

Rapporten heter Hushållstjänster för äldre (Arena idé 2017).

Fler artiklar ur temat

Olika mycket privatisering i kommunerna

I ungefär varannan kommun kan man välja hemtjänstutförare och i var tredje finns äldreboenden i privat regi. Frågan är om kommunernas varierande inställning till marknadiseringen innebär ojämlika villkor för äldre människor i olika kommuner och med olika social bakgrund.

Har vårdvalsreformen skapat ojämlikhet?

De omkring 270 nya vårdcentraler som etablerats i och med vårdvalsreformen inom primärvården har mest gynnat dem som har mindre vårdbehov. För äldre med komplexa behov har det blivit svårare med samordning av vården.

Forskarna som är för och emot privatisering

Omsorgsforskaren Marta Szebehely ser mest problem med den privata närvaron inom äldreomsorgen, medan nationalekonomen Mats Bergman anser att konkurrensen har ökat lyhördheten gentemot äldre och anhöriga.

Inte alltid tryggt återgå i kommunal regi

Det kan bli oroligt när privatdrivna äldreboenden tas tillbaka i kommunal regi. Nu vill en forskargrupp bidra med kunskap som kan göra återgången smidigare. Johan Berlin.