Funktionstest finner fall- och frakturrisk

Två fysiska funktionstest kan ge ledtrådar om frakturrisken för äldre kvinnor. Det visar en ny avhandling, som också kopplar en viss typ av antidepressiva läkemedel till sämre fysisk funktionsförmåga. 

Frakturer på grund av benskörhet medför förutom lidande för de drabbade också stora vårdkostnader. Specialistläkaren Berit Larsson på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i sin avhandling  undersökt möjligheterna att hos äldre kvinnor förutsäga både benskörhet och frakturer. Delstudierna baseras på uppgifter i Sahlgrenska university hospital prospective evaluation of risk for bone fractures, SUPERB, där drygt 3 000 75–80-åriga kvinnor undersöktes under åren 2013–2016 och därefter följdes i hälsodataregister.

Med testmetoderna OLST och TUG kartlade Berit Larsson riskerna för fraktur utifrån fysisk funktionsförmåga. OLST-testet (på engelska One leg standing time) klockar hur länge personen kan stå på ett ben, och TUG (Timed up and go) mäter tiden det tar att resa sig från sittande position, gå tre meter, vända och sedan sätta sig igen.

Hos en kvinna som inte kunde stå på ett ben i tio sekunder (låg OLST) var risken för höftfraktur inom fyra år tre gånger högre än hos en kvinna som kunde stå på ett ben i 10–15 sekunder. Vid hög TUG (över tolv sekunder) var sannolikheten för höftfraktur också förhöjd med närmare tre gånger.

Värdena på OLST och TUG hade även medräknat riskfaktorer som ålder, tidigare frakturer och kortisonbehandling tydlig koppling till frakturrisken.  Berit Larsson anser därför att man bör överväga dem som ett komplement till den redan etablerade screeningmetoden FRAX.

– Läkare inom exempelvis primärvård skulle kunna använda de fysiska funktionstesterna som en del i bedömningen. Det är också viktigt att sjukvården på olika sätt ges möjlighet att genomföra de åtgärder som via forskning visat sig vara effektiva, och att detta blir tillgängligt för alla som behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Berit Larsson undersökte även fysisk funktionsförmåga och skelettegenskaper med utgångspunkt i de vanliga läkemedelsgrupperna statiner (blodfettssänkande) respektive selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som ordineras mot depression. Statinerna var kopplade till bättre egenskaper skelettdelars yttre hårda hölje, medan SSRI kunde kopplas till lägre greppstyrka och gånghastighet, samt sämre fysisk funktion gällande uppresningar från en stol och dessutom ökad fallrisk.

Relaterat

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och spännande reportage. Dessutom får du höra om de olika artiklarna i det senaste numret av tidningen, #4/22,…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap, med syftet att förbättra vård och omsorg för äldre i länet. De erbjuder också process- och metodstöd…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

AVHANDLING OCH DELSTUDIER

Berit Larssons avhandling heter Predictors of bone fragility in older women. Associations in older women between risk medications and measurements of physical function, bone microstructure and fracture risk. De ingående desltudierna är:

I. Larsson B, Mellström D, Johansson L, Nilsson A G, Lorentzon M, Sundh D (2018). Normal bone microstructure and density but worse physical function in older women treated with selective serotonin reuptake inhibitors, a cross-sectional population-based study. Calcified tissue international.

II. Larsson B A M, Sundh D, Mellström D, Axelsson K F, Nilsson A G, Lorentzon M (2019). Association between cortical bone microstructure and statin use in older women. Journal of clinical endocrinology and metabolism.

III. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, Magnusson P, McCloskey E, Liu E, Kanis JA, Sundh D, Lorentzon M (2021). The timed up and go test predicts fracture risk in older women independently of clinical risk factors and bone mineral density. Osteoporosis international.

IV. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, McCloskey E, Liu E, Sundh D, Kanis J A, Lorentzon M (2021). One leg standing time predicts fracture risk in older women independent of clinical risk factors and BMD. Osteoporosis international.