Funktionstest finner fall- och frakturrisk

Två fysiska funktionstest kan ge ledtrådar om frakturrisken för äldre kvinnor. Det visar en ny avhandling, som också kopplar en viss typ av antidepressiva läkemedel till sämre fysisk funktionsförmåga. 

Frakturer på grund av benskörhet medför förutom lidande för de drabbade också stora vårdkostnader. Specialistläkaren Berit Larsson på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i sin avhandling  undersökt möjligheterna att hos äldre kvinnor förutsäga både benskörhet och frakturer. Delstudierna baseras på uppgifter i Sahlgrenska university hospital prospective evaluation of risk for bone fractures, SUPERB, där drygt 3 000 75–80-åriga kvinnor undersöktes under åren 2013–2016 och därefter följdes i hälsodataregister.

Med testmetoderna OLST och TUG kartlade Berit Larsson riskerna för fraktur utifrån fysisk funktionsförmåga. OLST-testet (på engelska One leg standing time) klockar hur länge personen kan stå på ett ben, och TUG (Timed up and go) mäter tiden det tar att resa sig från sittande position, gå tre meter, vända och sedan sätta sig igen.

Hos en kvinna som inte kunde stå på ett ben i tio sekunder (låg OLST) var risken för höftfraktur inom fyra år tre gånger högre än hos en kvinna som kunde stå på ett ben i 10–15 sekunder. Vid hög TUG (över tolv sekunder) var sannolikheten för höftfraktur också förhöjd med närmare tre gånger.

Värdena på OLST och TUG hade även medräknat riskfaktorer som ålder, tidigare frakturer och kortisonbehandling tydlig koppling till frakturrisken.  Berit Larsson anser därför att man bör överväga dem som ett komplement till den redan etablerade screeningmetoden FRAX.

– Läkare inom exempelvis primärvård skulle kunna använda de fysiska funktionstesterna som en del i bedömningen. Det är också viktigt att sjukvården på olika sätt ges möjlighet att genomföra de åtgärder som via forskning visat sig vara effektiva, och att detta blir tillgängligt för alla som behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Berit Larsson undersökte även fysisk funktionsförmåga och skelettegenskaper med utgångspunkt i de vanliga läkemedelsgrupperna statiner (blodfettssänkande) respektive selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som ordineras mot depression. Statinerna var kopplade till bättre egenskaper skelettdelars yttre hårda hölje, medan SSRI kunde kopplas till lägre greppstyrka och gånghastighet, samt sämre fysisk funktion gällande uppresningar från en stol och dessutom ökad fallrisk.

Relaterat

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Bättre kontinuitet kan ge färre läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Läkemedel är viktiga för många äldre, men behandlingen behöver individanpassas för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del i arbetet är bättre kontinuitet och att olika yrkesgrupper har samma information om äldre patienter och deras läkemedel. Det…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

AVHANDLING OCH DELSTUDIER

Berit Larssons avhandling heter Predictors of bone fragility in older women. Associations in older women between risk medications and measurements of physical function, bone microstructure and fracture risk. De ingående desltudierna är:

I. Larsson B, Mellström D, Johansson L, Nilsson A G, Lorentzon M, Sundh D (2018). Normal bone microstructure and density but worse physical function in older women treated with selective serotonin reuptake inhibitors, a cross-sectional population-based study. Calcified tissue international.

II. Larsson B A M, Sundh D, Mellström D, Axelsson K F, Nilsson A G, Lorentzon M (2019). Association between cortical bone microstructure and statin use in older women. Journal of clinical endocrinology and metabolism.

III. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, Magnusson P, McCloskey E, Liu E, Kanis JA, Sundh D, Lorentzon M (2021). The timed up and go test predicts fracture risk in older women independently of clinical risk factors and bone mineral density. Osteoporosis international.

IV. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, McCloskey E, Liu E, Sundh D, Kanis J A, Lorentzon M (2021). One leg standing time predicts fracture risk in older women independent of clinical risk factors and BMD. Osteoporosis international.