Funktionstest finner fall- och frakturrisk

Två fysiska funktionstest kan ge ledtrådar om frakturrisken för äldre kvinnor. Det visar en ny avhandling, som också kopplar en viss typ av antidepressiva läkemedel till sämre fysisk funktionsförmåga. 

Frakturer på grund av benskörhet medför förutom lidande för de drabbade också stora vårdkostnader. Specialistläkaren Berit Larsson på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i sin avhandling  undersökt möjligheterna att hos äldre kvinnor förutsäga både benskörhet och frakturer. Delstudierna baseras på uppgifter i Sahlgrenska university hospital prospective evaluation of risk for bone fractures, SUPERB, där drygt 3 000 75–80-åriga kvinnor undersöktes under åren 2013–2016 och därefter följdes i hälsodataregister.

Med testmetoderna OLST och TUG kartlade Berit Larsson riskerna för fraktur utifrån fysisk funktionsförmåga. OLST-testet (på engelska One leg standing time) klockar hur länge personen kan stå på ett ben, och TUG (Timed up and go) mäter tiden det tar att resa sig från sittande position, gå tre meter, vända och sedan sätta sig igen.

Hos en kvinna som inte kunde stå på ett ben i tio sekunder (låg OLST) var risken för höftfraktur inom fyra år tre gånger högre än hos en kvinna som kunde stå på ett ben i 10–15 sekunder. Vid hög TUG (över tolv sekunder) var sannolikheten för höftfraktur också förhöjd med närmare tre gånger.

Värdena på OLST och TUG hade även medräknat riskfaktorer som ålder, tidigare frakturer och kortisonbehandling tydlig koppling till frakturrisken.  Berit Larsson anser därför att man bör överväga dem som ett komplement till den redan etablerade screeningmetoden FRAX.

– Läkare inom exempelvis primärvård skulle kunna använda de fysiska funktionstesterna som en del i bedömningen. Det är också viktigt att sjukvården på olika sätt ges möjlighet att genomföra de åtgärder som via forskning visat sig vara effektiva, och att detta blir tillgängligt för alla som behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Berit Larsson undersökte även fysisk funktionsförmåga och skelettegenskaper med utgångspunkt i de vanliga läkemedelsgrupperna statiner (blodfettssänkande) respektive selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som ordineras mot depression. Statinerna var kopplade till bättre egenskaper skelettdelars yttre hårda hölje, medan SSRI kunde kopplas till lägre greppstyrka och gånghastighet, samt sämre fysisk funktion gällande uppresningar från en stol och dessutom ökad fallrisk.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Öppna alla dörrar

Lotta Segelberg är ny chefredaktör på Äldre i Centrum. Här delar hon med sig om tankar kring forskarnas status i samhället, de personliga erfarenheterna av att vara helt i omsorgens händer och vad samverkan kan innebära.

Samverkan – välfärdssektorns ständiga utmaning

I dagsläget finns omfattande forskning för att försöka förstå samverkan och studier bedrivs inom många discipliner. Mikael Löfströms forsknings fokus ligger på hur ledning och organisering av samverkan kan stödja insatser gentemot brukare när olika professioner samarbetar.

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

AVHANDLING OCH DELSTUDIER

Berit Larssons avhandling heter Predictors of bone fragility in older women. Associations in older women between risk medications and measurements of physical function, bone microstructure and fracture risk. De ingående desltudierna är:

I. Larsson B, Mellström D, Johansson L, Nilsson A G, Lorentzon M, Sundh D (2018). Normal bone microstructure and density but worse physical function in older women treated with selective serotonin reuptake inhibitors, a cross-sectional population-based study. Calcified tissue international.

II. Larsson B A M, Sundh D, Mellström D, Axelsson K F, Nilsson A G, Lorentzon M (2019). Association between cortical bone microstructure and statin use in older women. Journal of clinical endocrinology and metabolism.

III. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, Magnusson P, McCloskey E, Liu E, Kanis JA, Sundh D, Lorentzon M (2021). The timed up and go test predicts fracture risk in older women independently of clinical risk factors and bone mineral density. Osteoporosis international.

IV. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, McCloskey E, Liu E, Sundh D, Kanis J A, Lorentzon M (2021). One leg standing time predicts fracture risk in older women independent of clinical risk factors and BMD. Osteoporosis international.