Foto: Susan Robinson/Mostphotos

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Marcel Ballin vid Umeå universitet har disputerat med avhandlingen Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer – samband och effekter. Som titeln antyder har han på olika sätt undersökt de positiva effekterna av fysisk aktivitet för äldre personer. Och beroende på metod skiljer sig resultaten åt.

Två av avhandlingens delstudier var så kallade observationsstudier, där 3 000 70-åriga Umeåbor genomgått undersökningar av fysisk aktivitet och bukfett. De följdes sedan upp i hälsoregister, för att se vilka som drabbats av stroke och hjärtinfarkt, eller avlidit. Här kunde man se att all aktivitet var bra, ju mer intensiv, ju bättre.

Ytterligare en studie i avhandlingen var en litteraturstudie med just kontrollerade studier om effekten av träning på hjärt-kärlsjukdom och död, med sammanlagt över 50 000 deltagare. Det intressanta här var att den typen av forskning inte kunde visa att träningen nämnvärt minskade risken för hjärt-kärlsjukdom eller förtida död.

Så hur ska de här motstridiga resultaten tolkas?

– Effekten av fysisk aktivitet är förmodligen inte fullt så stor som den ofta antas vara. De observationsstudier man utgår från kännetecknas av vissa felkällor, som är svåra att korrigera för fullt ut. Följden är att man i sådana studier riskerar att överskatta den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga hjärtkärlsjukdom och förlänga livet, säger Marcel Ballin.

Ett problem när man låter personer genomgå träningsprogram för att sedan undersöka dem, kan vara att de kanske redan från början tränar, så att programmet inte gör så stor skillnad. I stora observationsstudier, då man alltså följer upp personer i hälsoregister, skulle det kunna vara så att det finns andra skillnader mellan de som är mer aktiva och de som är mindre aktiva. Kanske är den som redan är sjuk mindre aktiv från början till exempel.

När Marcel Ballin sammanställer sina resultat ser det ut som om de goda effekterna av fysisk aktivitet är mindre än vad forskningen brukar anta.

– Det är rimligt att eftersträva mer nyansering när vi kommunicerar kring förväntade effekter av fysisk aktivitet med avseende på hjärtkärlsjukdom och livslängd. Med det sagt är det naturligtvis av många andra skäl ändå bra och viktigt att underlätta för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva, säger Marcel Ballin.

Läs även Marcel Ballins tidigare debattartikel om vad vi kommunicerar om hälsofrämjande insatser.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…