Foto: Susan Robinson/Mostphotos

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Marcel Ballin vid Umeå universitet har disputerat med avhandlingen Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer – samband och effekter. Som titeln antyder har han på olika sätt undersökt de positiva effekterna av fysisk aktivitet för äldre personer. Och beroende på metod skiljer sig resultaten åt.

Två av avhandlingens delstudier var så kallade observationsstudier, där 3 000 70-åriga Umeåbor genomgått undersökningar av fysisk aktivitet och bukfett. De följdes sedan upp i hälsoregister, för att se vilka som drabbats av stroke och hjärtinfarkt, eller avlidit. Här kunde man se att all aktivitet var bra, ju mer intensiv, ju bättre.

Ytterligare en studie i avhandlingen var en litteraturstudie med just kontrollerade studier om effekten av träning på hjärt-kärlsjukdom och död, med sammanlagt över 50 000 deltagare. Det intressanta här var att den typen av forskning inte kunde visa att träningen nämnvärt minskade risken för hjärt-kärlsjukdom eller förtida död.

Så hur ska de här motstridiga resultaten tolkas?

– Effekten av fysisk aktivitet är förmodligen inte fullt så stor som den ofta antas vara. De observationsstudier man utgår från kännetecknas av vissa felkällor, som är svåra att korrigera för fullt ut. Följden är att man i sådana studier riskerar att överskatta den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga hjärtkärlsjukdom och förlänga livet, säger Marcel Ballin.

Ett problem när man låter personer genomgå träningsprogram för att sedan undersöka dem, kan vara att de kanske redan från början tränar, så att programmet inte gör så stor skillnad. I stora observationsstudier, då man alltså följer upp personer i hälsoregister, skulle det kunna vara så att det finns andra skillnader mellan de som är mer aktiva och de som är mindre aktiva. Kanske är den som redan är sjuk mindre aktiv från början till exempel.

När Marcel Ballin sammanställer sina resultat ser det ut som om de goda effekterna av fysisk aktivitet är mindre än vad forskningen brukar anta.

– Det är rimligt att eftersträva mer nyansering när vi kommunicerar kring förväntade effekter av fysisk aktivitet med avseende på hjärtkärlsjukdom och livslängd. Med det sagt är det naturligtvis av många andra skäl ändå bra och viktigt att underlätta för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva, säger Marcel Ballin.

Läs även Marcel Ballins tidigare debattartikel om vad vi kommunicerar om hälsofrämjande insatser.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…