Ivo:s underbetyg till regionernas äldrevård

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden under covid-pandemin.

I en granskning av landets 21 regioner gör Ivo bedömningen att ingen av dem har tagit det fulla ansvaret för att äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. De äldre och deras närstående har inte heller fått information eller gjorts delaktiga i behandlingen.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Ivo:s tillsyn omfattar främst perioden mars–juni, då antalet avlidna i covid-19 vid särskilda boenden för äldre var mycket högt. Den innefattar en journalgranskning som visar att ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena inte fått någon individuell läkarbedömning. Enligt de granskade journalerna fick cirka 40 procent av dessa inte heller bedömning av sjuksköterska. De flesta patienterna var 85–95 år gamla.

Ivo konstaterar också att det inte går att följa vården och behandlingen på grund av brister i primärvårdens patientjournaler. Regionerna har inte heller nått lagstiftningens krav på kvalitet i brytpunktsamtal eller behandling enligt ordination.

–  Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström

Tillsynen bygger förutom på journalgranskning också på information till myndigheten i form av klagomål och anmälningar, samt innefattar intervjuer med sjuksköterskor, verksamhetschefer/läkare och regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

I tillsynsbeslutet ålägger Ivo regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa vad man gjort och avser göra för att ta sitt övergripande ansvar för säkerheten och kvaliteten i vården för personer på särskilda boenden för äldre. En uppföljande journalgranskning ska genomföras under våren 2021.

Ivo planerar att fatta tillsynsbeslut i förhållande till kommuners och privata aktörers enskilda ansvarsområden under december månad.

LÄS MER OM TÌLLSYNEN

De enskilda besluten för respektive region samt statistik från journalgranskningen finns på Ivo:s webbplats.

Här kan du läsa Ivo:s presentation av tillsynen.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…