Ivo:s underbetyg till regionernas äldrevård

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden under covid-pandemin.

I en granskning av landets 21 regioner gör Ivo bedömningen att ingen av dem har tagit det fulla ansvaret för att äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. De äldre och deras närstående har inte heller fått information eller gjorts delaktiga i behandlingen.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Ivo:s tillsyn omfattar främst perioden mars–juni, då antalet avlidna i covid-19 vid särskilda boenden för äldre var mycket högt. Den innefattar en journalgranskning som visar att ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena inte fått någon individuell läkarbedömning. Enligt de granskade journalerna fick cirka 40 procent av dessa inte heller bedömning av sjuksköterska. De flesta patienterna var 85–95 år gamla.

Ivo konstaterar också att det inte går att följa vården och behandlingen på grund av brister i primärvårdens patientjournaler. Regionerna har inte heller nått lagstiftningens krav på kvalitet i brytpunktsamtal eller behandling enligt ordination.

–  Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström

Tillsynen bygger förutom på journalgranskning också på information till myndigheten i form av klagomål och anmälningar, samt innefattar intervjuer med sjuksköterskor, verksamhetschefer/läkare och regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

I tillsynsbeslutet ålägger Ivo regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa vad man gjort och avser göra för att ta sitt övergripande ansvar för säkerheten och kvaliteten i vården för personer på särskilda boenden för äldre. En uppföljande journalgranskning ska genomföras under våren 2021.

Ivo planerar att fatta tillsynsbeslut i förhållande till kommuners och privata aktörers enskilda ansvarsområden under december månad.

LÄS MER OM TÌLLSYNEN

De enskilda besluten för respektive region samt statistik från journalgranskningen finns på Ivo:s webbplats.

Här kan du läsa Ivo:s presentation av tillsynen.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…