Ivo:s underbetyg till regionernas äldrevård

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden under covid-pandemin.

I en granskning av landets 21 regioner gör Ivo bedömningen att ingen av dem har tagit det fulla ansvaret för att äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. De äldre och deras närstående har inte heller fått information eller gjorts delaktiga i behandlingen.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Ivo:s tillsyn omfattar främst perioden mars–juni, då antalet avlidna i covid-19 vid särskilda boenden för äldre var mycket högt. Den innefattar en journalgranskning som visar att ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena inte fått någon individuell läkarbedömning. Enligt de granskade journalerna fick cirka 40 procent av dessa inte heller bedömning av sjuksköterska. De flesta patienterna var 85–95 år gamla.

Ivo konstaterar också att det inte går att följa vården och behandlingen på grund av brister i primärvårdens patientjournaler. Regionerna har inte heller nått lagstiftningens krav på kvalitet i brytpunktsamtal eller behandling enligt ordination.

–  Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström

Tillsynen bygger förutom på journalgranskning också på information till myndigheten i form av klagomål och anmälningar, samt innefattar intervjuer med sjuksköterskor, verksamhetschefer/läkare och regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

I tillsynsbeslutet ålägger Ivo regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa vad man gjort och avser göra för att ta sitt övergripande ansvar för säkerheten och kvaliteten i vården för personer på särskilda boenden för äldre. En uppföljande journalgranskning ska genomföras under våren 2021.

Ivo planerar att fatta tillsynsbeslut i förhållande till kommuners och privata aktörers enskilda ansvarsområden under december månad.

LÄS MER OM TÌLLSYNEN

De enskilda besluten för respektive region samt statistik från journalgranskningen finns på Ivo:s webbplats.

Här kan du läsa Ivo:s presentation av tillsynen.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…