Risk för sämre vård med för många riktlinjer

Covid-19-pandemin har bidragit till att politiker har infört allt fler riktlinjer och en ökad styrning av vård- och omsorgspersonalens arbete. En rapport från Kungliga tekniska högskolan visar att det har lett till att det är svårare att individanpassa vård och omsorg för äldre personer.

Under covid-19-pandemin granskade medier vården och omsorgen av äldre personer. Intervjuer och studier visar att personalen inte sällan upplevde att de fick skulden för brister och fel som blottades. Som svar till kritiken ökade politiker styrningen av personalens arbete.

Nu visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan, KTH, att när personalens handlingsutrymme minskar, leder det i förlängningen till att vården och omsorgen av äldre i hemmet blir sämre.

– Det finns en press i att personalen ska dokumentera alla besök och vad de gör hos vårdtagarna. Detta leder till en ökad administration och inte sällan en känsla av att vara övervakad, säger Magnus Eneberg, författare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Den stora samhällskritiken skapade också en rädsla hos personalen för att begå nya fel och verksamheter stramades åt genom detaljerade riktlinjer.

Personalen själv uppger att de vill ha större frihet att fatta beslut hemma hos äldre personer för att kunna ge vård efter individuella behov.

För att lösa problemen drar forskarna bakom rapporten slutsatsen att sjukvård, hemtjänst och rehabiliteringspersonal kan förbättra vårdkvaliteten för äldre personer som bor hemma genom att samarbeta mer. Det kan till exempel handla om att delegera arbetsuppgifter och utbyta kunskap bland yrkesgrupperna. Förhoppningsvis skulle detta leda till att man kan sätta de äldres behov i centrum.

– Det handlar om att man pratar med varandra över organisations- och professionsgränser helt enkelt. Både om hur man ska lösa specifika uppgifter i den dagliga omvårdnaden, och om mer långsiktiga frågor som kan vara att ha bättre uppsikt över de äldres hälsotillstånd.

– Det leder också till att arbetstillfredsställelsen ökar. Medarbetarnas motivation och drivkraft stärks genom att man samarbetar, lär av varandra och utvecklar ny kunskap tillsammans, säger Magnus Eneberg.

Fakta
Rapporten

Rapporten bygger på resultat från ett forskningsprojekt, som avslutades tidigare under 2023, där medarbetare inom vård och omsorg både har genomfört delar av studien och medverkat på workshopar.

Projektet, som kallas för Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö, var ett treårigt projekt mellan Kungliga tekniska högskolan, Region Stockholm, Stockholms stad, Capio primärvård ab och Cuviva ab.

Syftet med projektet har varit att bidra till ökad ordning i vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som får vård och omsorg i sina hem.

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och bildskapande, läsande och skrivande samt dans i ett spektrum, från enkla rörelser till avancerade.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.