Fotocollage: Canva/Pexels/Lais Schulz

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Vi har tidigare rapporterat att många personer över 65 år är deprimerade och att allt fler använder antidepressiva läkemedel mot ångest. Mörkertalet är dessutom stort.

Johnny Pellas har i en avhandling undersökt två aspekter kring äldre personers depression, dels hur det går att upptäcka symptom med hjälp av formulär dels en metod för behandling. De screeningformulär som användes i studien var PHQ-9 och GDS-15, med hjälp av dem kan man identifiera depression eller depressiva symtom hos personer som var 65 år eller äldre.

Det visade sig att de båda skattningsskalorna hade god träffsäkerhet och därmed kan användas för att identifiera depression hos äldre, och fungera likvärdigt med en standardiserad psykiatrisk intervju.

Behandlingen mot depression genomförde Johnny Pellas och hans medforskare på äldre personer via en intervention. Studierna pågick under coronapandemin och innebar att patienterna fick samtala med en psykolog vid fyra tillfällen. Under samtalen använde man sig av beteendeaktivering i form av mentala bilder. Deltagarna fick föreställa sig att de genomförde en aktivitet de gärna skulle vilja göra och fokusera på de positiva känslor som upplevelsen kunde ge.

Syftet var att öka mängden lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter, och därigenom må bättre. Genom att man skapar sig en mental mentala bild av genomförandet öka sannolikheten att aktiviteterna faktiskt blir av på riktigt.

Resultatet visade att depressionssymtomen minskade för varje vecka som behandlingen pågick och man kunde se att symptomen var på en lägre nivå även ett halvår efter behandlingen.

En slutsats Johnny Pellas drar i sin avhandling är att samtalsformen över telefon kan vara användbar även när det inte är nödvändigt att hålla distans som under en smittsam pandemi.  Det är ett bra alternativ för äldre personer med depression, till exempel vid långa avstånd eller vid funktionsnedsättningar. Dock bör interventionens effekt bekräftas i större studier och inom primärvården är en slutsats i avhandlingen

Läs den vetenskapliga avhandlingen

Johnny Pellas (2023). Assessment and psychological treatment of depression in older adults. Uppsala universitet.

I. Johnny Pellas och Mattias Damberg (2021). Accuracy in detecting major depressive episodes in older adults using the swedish versions of the GDS-15 and PHQ-9. Upsala journal of medical sciences.

II. Johnny Pellas, Fritz Renner, Julie L. Ji och Mattias Damberg (2021). Telephone-based behavioral activation with mental imagery for depression: A pilot randomized clinical trial in isolated older adults during the covid-19 pandemic. International journal of geriatric psychiatry.

III. Johnny Pellas, Fritz Renner, Julie L. Ji och Mattias Damberg (2022). Telephone-Based Behavioral Activation with Mental Imagery for Depression in Older Adults in Isolation During the covid-19 Pandemic: Long-term Results from a Pilot Trial. Clinical gerontologist.

IV. Johnny Pellas, Fritz Renner, Julie L. Ji och Mattias Damberg och Marie Kivi. Not the same, but similar: a qualitative study of older adults’ experiences
of a telephone-based psychological treatment for depression during the covid-19 pandemic. Ingår i avhandling.

 

 

 

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…