Figur 1. Programöversikt UserAge.

Så påverkas forskningens insida utifrån

Bidrar brukarmedverkan i forskning till vetenskapligt modellbyggande eller praktiskt inriktade processer för ömsesidigt lärande? Susanne Iwarsson och Håkan Jönson drar lärdomar från forskningsprogrammet UserAge.

Ambitionen att involvera ”brukare” i forskning har sitt ursprung i tankar kring ”empowerment” och syftar till att stärka individen att ta kontroll över sin egen situation. Den centrala aspekten av forskning med brukarmedverkan är att makten i forskningsprocessen förflyttas från forskarna till dem forskningen rör. Ett motiv är att stärka giltighet och genomslag genom att berörda aktörer är med och formulerar problem och forskningsfrågor, tolkar resultat och deltar i arbetet med att kommunicera och implementera den nya kunskapen. Ett annat motiv rör demokrati och representation, särskilt i förhållande till grupper som uppfattas som marginaliserade. Frågan om inflytande relaterar också till utvecklingen mot ökad valfrihet och konsumentmakt.

Forskningen med och om brukarmedverkan spänner över många forskningstraditioner och discipliner vilket gör att det är svårt att beskriva och värdera kunskapsläget. När det gäller positiva aspekter och resultat kan effekter urskiljas för individen, för berörda ”brukare” och för forskarna. Sådana resultat handlar om högre metodologisk och etisk kvalitet, ökad relevans och påverkan, effektivare spridning av resultat och förbättrad hälsa. Effekterna är dock komplexa och svåra att utvärdera och det behövs mer forskning som fokuserar på olika typer av utfall och konsekvenser.

Forskare inom fältet har lagt stort fokus på att utveckla program och modeller; i sina vetenskapliga publikationer presenterar de figurer och tabeller med flöden, faser, etcetera. I en översikt identifierade Greenhalgh med medarbetare 65 olika modeller för patient and public involvement, PPI, och konstaterade att flertalet inte fått någon spridning. Kanske är en förklaring till detta att det är genom ”modell­språket” som brukarmedverkan transformeras till teoretiska resonemang som är viktiga inom forskningen. Frågan är om detta modellspråk riskerar att dölja viktiga processer och erfarenheter? Vi kommer här att presentera några problem, utmaningar och möjligheter som vi identifierat i vårt arbete med forskningsprogrammet UserAge.

I dagsläget präglas forskning om och med brukarmedverkan av en flora av begrepp, och terminologin som används är svår att överblicka. Oavsett tillämpningsområde används en mängd olika termer, såväl på svenska som på engelska. ”Brukaren” beskrivs som en aktiv partner som medverkar i diskussioner och beslut, delar med sig av sin unika kunskap, expertis och sitt perspektiv. ”Brukaren” är således inte studiedeltagare eller forskningsobjekt, men det varierar hur forskarna och de aktörer utanför akademin som involveras ser på och tillämpar detta.

Olika kategorier av ”brukare” representerar en blandning av perspektiv och maktpositioner, vilket dock sällan beskrivs. Ibland adresseras ”allmänheten” medan en annan kategori kan benämnas ”servicebrukare” inom hälso- och sjukvård och social service. När det gäller forskning om åldrande och hälsa har Världshälso­organisationen, WHO, rekommenderat en bred definition av ”kunskapsanvändare” som inkluderar alla som är intresserade av eller kan ha nytta av den nya kunskap som produceras. Vi anser att även forskarna bör definieras som kunskapsanvändare, vilket också kan kopplas till frågan om makt – forskare har ju ett annat förhållande till kunskap än allmänheten.

Fakta
BRUKARMEDVERKAN PÅ ENGELSKA OCH PÅ SVENSKA
 • User involvement
 • User-driven research
 • Community-based participatory research
 • Co-design
 • Participatory design
 • Co-production of knowledge
 • Patient and public involvement (PPI)
 • Patient-driven research
 • Transdisciplinary research
 • Collaborative research
 • Brukarmedverkan
 • Brukardriven forskning
 • Co-design
 • Patientdriven forskning
 • Samskapande, gränsöverskridande forskning

Forskningsprogrammet UserAge planerades av forskarna, med aktiv medverkan av representanter för kunskapsanvändare redan i arbetet med att skriva fram den ansökan som låg till grund för finansieringen. Målet är att maximera nyttan av brukarmedverkan, öka forskningens kvalitet samt utvärdera effekterna av sådan forskning. Programmet är uppbyggt kring samverkan för att identifiera forskningsfrågor och organiserat i tre moduler (se figur 1).

Den empiriska modulen består av fyra doktorandprojekt, ett postdoktorsprojekt och en panelstudie. Doktorandprojekten involverar sköra äldre, anhörigvårdare, personal inom vård och omsorg eller i fastighetsbolag samt den äldre ”allmänheten”. Postdoktorsprojektet omfattar studier på den forskningspolitiska nivån. Med panelstudien studeras trender när det gäller attityder till, medvetenhet och kunskap om aktiv medverkan i forskning om åldrande och hälsa bland olika kategorier av kunskaps­användare. För att skapa förutsättningar för framtida forskning inom området omfattar den kapacitetsbyggande modulen sex aktiviteter (figur 1). Inom modelleringsmodulen utvecklas modeller för kommunikation av ny kunskap, beskrivning av samhällspåverkan samt teori.

Redan 1969 problematiserade Arn­stein brukarmedverkan och beskrev i ”delaktighetsstegen” olika nivåer av medverkan. På 1990-talet myntade Gibbons med medarbetare uttrycket Mode-2 för att beskriva ett skifte till problemfokuserad kunskapsproduktion, vilket följdes av debatt om forskningens integritet. Parallellt utvecklades olika varianter av aktionsforskning och inom forskning med ppi förekommer en många olika ansatser och modeller.

Medlemmarna i det brukarråd som är knutet till UserAge (se även sid 68) har upp­märksammat forskarna på att många äldre ogillar ordet ”brukare”. Även om de själva inte haft bekymmer med begrepp som brukarmedverkan och brukarråd inom det sammanhang som programmet utgör är uppfattningen viktig att reflektera över. Utvecklingen går mot att vi inom User­Age går över till att använda termer som ”aktörer utanför akademin”, ”samverkansparter” eller preciserade kategorier av brukare såsom ”sköra äldre”, ”närstående” eller ”professionella inom hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Det är både en styrka och en svaghet att konkretisera på detta sätt – det blir mer begripligt för de involverade och i den populärvetenskapliga kommunikationen men kan motverka forskarnas vetenskapliga och teoretiserande ambition.

Fakta
USERAGE

Finansierade av Forte startade vi år 2017 det sexåriga forskningsprogrammet User­Age. Programmet bygger på tidigare och pågående forskning med brukarmedverkan inom området åldrande och hälsa som drivs av seniora och juniora forskare vid Centre for ageing and supportive environ­ments, CASE, vid Lunds universitet, Forskningsplattformen för hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad, forskar­gruppen FRESH inom AgeCap vid Göteborgs universitet samt forskning om anhörig­vårdare vid Linné­universitetet som bedrivs i samverkan med Nationellt kompetens­centrum anhöriga (NKA).

De kategorier av ”brukare” som involverats är personer som representerar dagens eller morgondagens äldre, sköra äldre, anhörigvårdare, representanter för intresseorganisationer samt professionella inom hälso- och sjukvård och social service, boende och fysisk planering. En styrgrupp och en extern rådgivningskommitté bidrar till att leda och övervaka programmet och dess utveckling.

Kärnan i organisationen av brukarmedverkan bygger på de mångåriga erfarenheter av sådant arbete som byggts upp och etablerats inom CASE vid Lunds universitet, inklusive ett väletablerat brukarråd som medverkar aktivt såväl i UserAge som i andra forskningsprojekt som bedrivs inom centrumet.

Det har varit en ambition för UserAge att forma en förenande modell för brukarmedverkan inom forskningsområdet åldrande och hälsa. Vi har dock konstaterat att vi inte lyckats, eller snarare insett att en sådan modell skulle bli ännu en teoretisk konstruktion av begrepp, boxar och pilar som sedan inte skulle komma till praktisk användning. Samtidigt har vi kommit fram till att olika modeller kan vara användbara beroende på vilka kategorier av brukare som är involverade – individer, organisationer och verksamheter. Bidraget hittills är ett förslag till en enkel och praktiskt användbar systematik för att kunna ställa frågor som kan bidra till att beskriva och värdera forskningsprojekt där aktörer utanför akademin involveras i forskning (se även Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement vol 1).

Inom UserAge har vi skapat en organisation och struktur där det väletablerade brukarrådet har en viktig roll för att säkra att brukarmedverkan genomsyrar programmet. Brukarrådet har också ett bredare mandat som brukarråd för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och därmed möjligheter att engagera sig i andra forskningsprojekt. Arbetet underlättas av en uppdragsbeskrivning där brukarrådets huvudsakliga uppgifter, mandatperioder etcetera framgår. Brukarrådet ska utgöra ett forum för dialog kring för forskningen relevanta frågor, bidra till förmedling av kontakter samt ta initiativ till och medverka i kommunikationsaktiviteter. Uppdragsbeskrivningen innehåller också riktlinjer om brukarrådets sammansättning och mandatperioder, arbetsformer samt etiska överväganden.

Uppbyggnaden av organisation, struktur och rutiner för gemensamma aktiviteter som leder till att samverkan realiseras och utvecklas väcker samtidigt frågor om huruvida brukarrådets representanter blir alltför ”insyltade” i forskningen. Om ambitionen är att brukarmedverkan ska påverka forskningen ”utifrån” kommer brukarrepresentanternas förutsättningar ofrånkomligen att förändras över tid. Risken för problematisk samsyn kräver därför kontinuerlig uppmärksamhet och diskussion, men en robust organisation är likväl viktig.

Ett exempel på aktiviteter med bäring för relevans och nyttiggörande är den årliga konferens som CASE vid Lunds universitet anordnar, och som 2019 arrangerades på temat brukarmedverkan. Forskare och brukarrepresentanter presenterade resultat från UserAge och åhörarna fick möjlighet att interagera med hjälp av sina mobiltelefoner. Ett tankeväckande resultat från utvärderingen av konferensen är att även om merparten var positiva fanns det också kritiska röster. Några åhörare uttryckte att de varken riktigt förstod eller tyckte det var intressant att ta del av resultat av ”forskning om forskning” utan efterlyste i stället ”riktiga forskningsresultat”, exempelvis om sköra äldres eller närståendes situation. Detta är en iakttagelse som pekar på en paradox när det gäller kraven på relevans.

Ett annan observation vi gjort är att forskning med brukarmedverkan riskerar att uppfattas som eller i stället glida mot forskning där brukarrepresentanterna deltar som traditionella forskningspersoner, i projekt som styrs av forskare på gängse sätt. Skillnaderna mellan ansatserna kan redan från början vara mer eller mindre tydliga, men det finns också risk för att en från början tydlig ambition om brukarmedverkan inte vidmakthålls.

Efterhand som arbetet med den panelstudie som ingår i UserAge fortskrider har intrycket av att denna typ av risk existerar förstärkts. Frågeformuläret som användes utvecklades tillsammans med brukarrepresentanter, i tät dialog. Frågeformuläret distribuerades till ett slumpvis befolkningsurval om 3 000 personer, 60 år och äldre. Så snart undersökningen var ute fick forskarna telefonsamtal från presumtiva respondenter som undrade vad som avsågs och också ifrågasatte om studien var viktig. Den slutliga svarsfrekvensen blev endast 29 procent, med en betydande dominans av personer med högre utbildning. Dessa erfarenheter ger ytterligare stöd för paradoxen när det gäller forskningens relevans. Den övergripande utmaningen är att bidra med ny kunskap som visar på om metoder för forskning med brukarmedverkan verkligen är giltiga och leder till positiva effekter och nytta.

Forskning med och om brukarmedverkan aktualiserar utmaningar och vi har här beskrivit frågor som har att göra med terminologi och systematik, organisation, relevans och glidande ansatser i skenet av egna erfarenheter gjorda inom forskningsområdet åldrande och hälsa. Inom ramen för UserAge bedriver forskare och brukarrepresentanter ett reflexivt processarbete, där programstrukturen och den gränsöverskridande konstellationen av forskare och representanter för olika kategorier av brukare stödjer det ömsesidiga lärandet om sådana spänningar och utmaningar.

Ref.
REFERENSER

Arnstein (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American institute of planners.

Backhouse m fl (2016). Older care-home residents as collaborators in research: A systematic review. Age and ageing.

Trentham & Neysmith (2018). Exercising senior citizenship in an ageist society through participatory action research: A critical occupational perspective. Journal of occupational science.

Brett m fl (2014). A systematic review of the impact of patient and public involvement on service users, researchers and communities. Patient.

Byron & Thatcher (2016). Editors’ comments: ”What I know now that I wish I knew then” – teaching theory and theory building. Academy of management review.

Dent & Pahor (2015). Patient involvement in Europe – A comparative framework. Journal of health organization and management.

Jönson m fl (2021). SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement.

Gibbons (red) (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Sage.

Gradinger m fl (2013). Values associated with public involvement in health and social care research: a narrative review. Health expectations.

Greenhalgh m fl (2016). Achieving research impact through co-creation in community-based health services: Literature review and case study. The Milbank quarterly.

Kylberg m fl (2018). Research with and about user participation: potentials and challenges. Aging clinical and experimental research.

O’Sullivan (2018). Research partnerships – embracing user involvement: practical considerations and reflections. Quality in ageing and older adults.

Shippee m fl (2013). Patient and service user engagement in research: A systematic review and synthesized framework. Health expectations.

Staniszewska m fl (2018). Reviewing progress in public involvement in NIHR research: Developing and implementing a new vision for the future. BMJ open.

Walker (2007). Why involve older peop­le in research? Age and ageing.

World health organization (2012). Knowledge translation framework for ageing and health.

Fler artiklar ur temat

Möjligheter och dilemman i forskning med sköra äldre

Det behövs fler som söker svar på hur forskning med och för sköra äldre personer ska bli meningsfull för såväl det vetenskapliga samhället…

Samverkan mellan praktiker och forskare

Forskning i samverkan med professioner är ofta önskvärt men inte alltid oproblematiskt. Högskolan Kristianstads forskare vid plattformen för hälsa i samverkan frågar sig hur det…

Akademi + samhälle = mer tillgängliga bostäder

För att forskning ska kunna bidra till utvecklingen av nya kunskaper och lösningar kring bostadsförsörjning för den åldrande befolkningen krävs aktiv samverkan mellan…

Äldrelivets förändring kräver nya teknikbegrepp

Brukarmedverkan blir allt viktigare i samband med digitaliseringen, samtidigt som begreppet brukare får en minskad betydelse i takt med en ökad involvering i forskningen och att…