Allt du skulle vilja veta om brukarmedverkan… (#1/21)

Nu får fler forska

Möjligheterna med brukarmedverkan i forskningen uppmärksammas allt mer. Ökad förståelse för aktuella forskningsfält, identifiering av angelägna fråge­ställningar, bättre data, förbättrad spridning och ökat förtroende för forskningsresultat är några av fördelarna.

Men det finns också utmaningar. Brukarmedverkan tar tid och kräver resurser, brukarna kan uppleva att del­tagandet är påfrestande eller att deras bidrag inte beaktas.

Och så själva begreppet brukare – hur bra är det egentligen?

Så påverkas forskningens insida utifrån

Bidrar brukarmedverkan i forskning till vetenskapligt modellbyggande eller praktiskt inriktade processer för ömsesidigt lärande? Susanne Iwarsson och Håkan Jönson drar lärdomar från forskningsprogrammet UserAge.

Möjligheter och dilemman i forskning med sköra äldre

Det behövs fler som söker svar på hur forskning med och för sköra äldre personer ska bli meningsfull för såväl det vetenskapliga samhället som samhället i stort.

Samverkan mellan praktiker och forskare

Forskning i samverkan med professioner är ofta önskvärt men inte alltid oproblematiskt. Högskolan Kristianstads forskare vid plattformen för hälsa i samverkan frågar sig hur det kan ske på ett framgångsrikt sätt.

Akademi + samhälle = mer tillgängliga bostäder

För att forskning ska kunna bidra till utvecklingen av nya kunskaper och lösningar kring bostadsförsörjning för den åldrande befolkningen krävs aktiv samverkan mellan olika berörda aktörer.

Äldrelivets förändring kräver nya teknikbegrepp

Brukarmedverkan blir allt viktigare i samband med digitaliseringen, samtidigt som begreppet brukare får en minskad betydelse i takt med en ökad involvering i forskningen och att äldre får göra sin röst hörd. För äldre brukare får detta en särskild vikt eftersom uppfattningarna om…

Anhöriga omsorgsgivare i forskning och utveckling

Brukarinvolvering och samskapande är sedan många år tillbaka gängse sätt att forska och att utveckla verksamheter och interventioner. Trots detta saknas fördjupad och…

Praktisk brukarmedverkan – exemplet demensvänligt Norrköping

Liten uppmärksamhet inom forskning har hittills inriktats mot de erfarenheter, kunskaper och strategier som personer som lever med demens själva har utvecklat.

Alla har nytta av bra forskning

Det är ett friskhetstecken när det bland politiker, profession, akademiker och människor i allmänhet diskuteras hur samhället på bästa sätt medverkar i och tillgodogör sig…