Livslångt åldrande #4/21

Foto: Shutterstock.

(R)age against the machine

Läs mer om vad forskarna vet om att leva länge och väl, personlighet, hälsobeteende och åldrande, pengarna och livet, själv­medkänslans betydelse för ett hälsosamt åldrande, hur vi själva påverkar vår hjärnhälsa, möjligheter för hälso­främjande livsstil och aktivitetsanpassning samt att lära för livet med livslångt lärande.

Att leva länge och väl – om åldrandets orsaker och…

Att greppstyrka, lungfunktion och risken att drabbas av sjukdomar kan påverkas av erfarenheter genom livet verkar självklart. Enligt nya forskningsteorier kan vår livsstil också påverka det biologiska åldrandet.

Pengarna och livet – om ojämlikheter i hälsa över livsloppet

Det finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper. Dessa ojämlikheter formas av en mängd olika mekanismer som verkar under hela livs­loppet och drivs ytterst av skillnader i social klass, status och social rörlighet.

Hälsobeteende och åldrande

Hälsobeteende är ett samlingsbegrepp för beteenden, attityder och reaktionsmönster som är relaterade till hälsa. Det kan gälla attityder till arbete och pensionering men även frågor om kost och motionsvanor. Hälsobeteende har också att göra med hur vi tolkar kroppsliga upplevelser…

Högre motståndskraft hos äldre – exempel från covid-19-pandemin

Trots att äldre personer drabbas av fler stressande händelser än yngre tycks deras stressnivåer vara lägre. Detta kan delvis bero på ökad mognad och förmåga att hantera olika situationer, men kan också bero på en ökad motståndskraft jämfört med vuxna…

Personlighet och hälsa

Femfaktorteorin utgår från att vår personlighet går att dela in i fem olika kategorier. Hur förändras the big five i takt med åldrandet – och…

Självmedkänslans betydelse för ett hälsosamt åldrande

Om vi kan förändra en negativ inställning till vårt eget åldrande genom att bli mer stöttande gentemot oss själva när vi stöter på svårigheter, kan upplevelsen av meningsfullhet förändras under den sista perioden i livet.

Så kan vi själva påverka vår hjärnhälsa

En allt längre medellivslängd ger upphov till fler kroniska sjukdomar, inklusive de som innebär kognitiv försämring. Hur kan vi då förebygga alzheimer och andra demenssjukdomar? En sammanfattande bild är att kombinerade livsstilsförändringar verkar vara den bästa vägen framåt.

Sov gott och vakna riktigt gammal

Att sova är oumbärligt för oss människor, men när vi åldras blir sömnen ofta sämre. Forskning tyder ändå på att den är viktig ända in på ålderns höst – inte minst har sömn betydelse för hjärnans åldrande.

Möjligheter för hälso­främjande livsstil och aktivitetsanpassning

Ett program med bakgrund i arbetsterapi och det tvärvetenskapliga forskningsområdet aktivitetsvetenskap stimulerar en hälso­främjande livsstil och strategier för anpassning. Programmet har prövats vid en vårdcentral och visat positiva hälsoeffekter för äldre personer.

Äldres livslånga lärande

Lärande sker genom hela livet och i alla sammanhang – vilka också påverkar det lärande som sker. Fem utbildningsbehov kan enskilt eller i kombination användas för att förstå hur livslångt lärande kan bidra på ett positivt sätt i individens liv.