Psykisk (o)hälsa (#4/18)

Psykisk ohälsa bland äldre är i dag ett område med begränsad forskning. Foto: Pixabay

Psykisk (o)hälsa

Med stigande ålder följer förluster av partner, vänner, kroppslig ohälsa, funktionsförmåga med mera som ingår i listan över riskfaktorer för psykisk ohälsa. Depression är ett hälsoproblem som är utbrett bland äldre.

Ont i själen är inte en del av det naturliga åldrandet, skrev 85-åriga riksdagsledamoten Barbro Westerholm i en debattartikel i pensionärstidningen Senioren.

I dag är depression hos äldre sålunda vanligare än demenssjukdom. Trots detta är forskningskunskapen om äldres depressioner begränsad. Även inom psykiatriforskningen.

I dag efterlyses mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete. Bland annat vill forskarna veta om äldre upplever sin depression annorlunda än yngre och om atypiska depressioner är vanligare hos äldre.

I väntan på mer fakta i frågan, läs vad några av forskarna hittills vet om äldres psykiska (o)hälsa.

Artiklar i temat

Depression och ångest har ökat

Den psykiska ohälsan hos äldre har ökat under de senaste tjugo åren. Sämst mår kvinnorna. Att inte längre kunna sköta sitt hushåll själv ökar risken för depression. Symtomen kan vara svåra att upptäcka och dölja sig bakom trötthet och viktnedgång.

Existentiella samtal – ett sätt att främja psykisk hälsa

Hur förebygger man psykisk ohälsa bland äldre personer och vad främjar den psykiska hälsan? Att i grupp tillsammans samtala om existentiella frågor kan vara ett sätt.

Kostens roll för välmåendet

Det finns flera intressanta samband mellan kostvanor och mental hälsa, men många frågor är fortfarande obesvarade. Att äta fisk och fiberrika livsmedel tycks dock vara viktigt för att bibehålla kognitiv funktion.

Förhöjd sjuklighet hos äldre med lindrig depressivitet

Det är välkänt att depressioner medför stort lidande, ökad sjuklighet och ökad dödlighet bland vuxna personer. Det är däremot mindre känt hur äldre personer påverkas av depressivitet, särskilt när det gäller dem som är 85 år och äldre.

Ensamhet en riskfaktor

Känslor av ensamhet och negativa upplevelser i barndomen kan öka risken för att drabbas av depression i hög ålder. Vårdpersonal behöver därför bli bättre på att uppmärksamma äldre som känner sig ensamma eller har upplevt många negativa händelser i livet.

Hög läkemedelsanvändning hos äldre med psykisk ohälsa

Användningen av läkemedel som bedöms som olämpliga är två till fyra gånger högre hos äldre med psykisk ohälsa. Lugnande medel, sömnmedel och antidepressiva till äldre förskrivs sällan av specialister inom psykiatri.

Hemmet betyder mer efter pensionering

Psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. Avhandlingen visar också på att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa sammanhang och mening i samband…