Existentiella samtal – ett sätt att främja psykisk hälsa

Hur förebygger man psykisk ohälsa bland äldre personer och vad främjar den psykiska hälsan? Att i grupp tillsammans samtala om existentiella frågor kan vara ett sätt.

I dag lever cirka 20 procent av alla äldre med någon form av psykisk ohälsa. Fysisk sjukdom, läkemedel, dödsfall, separation och ensamhet kan utlösa psykiska besvär. Andelen äldre i befolkningen ökar och inom kort beräknas 25 procent av alla svenskar vara över 65 år. Det är en bidragande orsak till att psykisk ohälsa är en av våra största folksjukdomar.

Social samvaro, samtal och bekräftelse kan vara viktiga komponenter för upplevelsen av hälsa och meningsfullhet. Samtalsgrupper för äldre och dess positiva effekter har studerats i flera studier. Exempelvis har forskarna sett att strukturerade gruppdiskussioner ger lägre depressiva symtom på kort sikt. Nestor FoU-center utvärderade våren 2018 ett projekt i Nacka kommun, som syftade till att främja psykisk hälsa bland äldre personer.

Projektet utvecklade ett så kallat stödprogram, bestående av åtta gruppträffar, med fokus på samtal om existentiella frågor och information om hälsofrämjande vanor. Träffarna leddes av en sjuksköterska och en biståndshandläggare från kommunen. Ett av målen var att ge deltagarna möjlighet att tillsammans reflektera över åldrandet utifrån teorin om gerotranscendens.

I intervjuer med deltagarna framkom att det som upplevdes mest betydelsefullt i programmet var den sociala samvaron och möjligheten till existentiella samtal tillsammans med andra i liknande situation.

Möjlighet att ventilera problem som är gemensamma för äldre upplevdes som värdefullt.

Att ges möjlighet att ventilera problem som ofta är gemensamma för äldre personer, exempelvis krämpor eller förlust av närstående, upplevdes som värdefullt. Att ta sig ut och eventuellt knyta nya kontakter framhölls också som viktigt. Flera uttryckte en upplevelse av brist på fördjupning i sin vardag. Samtal av existentiell karaktär tillförde därför något meningsfullt – att få prata om hur man såg på åldrandet, livet och döden:

”Ensam kan man träna upp sin kondition, men i samtalen behöver man en partner. /…/ Att träffa andra människor och andra synpunkter, att man byter ord med varandra. Vi fick inblick i varandras levnadsöden som vi varit med om.”

Enligt deltagarna lyftes den fysiska hälsan, som kostvanor och träning, i flera andra sammanhang. Den existentiella inriktningen upplevdes däremot som ett unikt inslag i programmet:

”Det som är det fysiska kan man själv ta reda på eftersom det finns många seniorgrupper inom styrketräning och mindfulness etcetera, men just det här med de här samtalen vi har haft skulle det kunna bli mera utav, det som har med åldrandet att göra, inte bara det fysiska utan även det psykiska där det sker förändringar.”

Deltagarna var dock eniga om att det var viktigt att de hade ungefär samma ålder. De menade att en 65-åring och en 85-åring har olika typer av bekymmer och att det inte skulle vara gynnsamt att blanda olika åldrar i dessa samtal.

Existentiella samtal tillförde något meningsfullt – att få prata om åldrandet, livet och döden.

Programmet upplevdes som positivt av deltagarna här och nu, men i utvärderingen lägger vi stor vikt vid att problematisera långsiktiga effekter och förutsättningar för ett hållbart utvecklingsarbete. Vi lyfter här tre faktorer:

  1. Att rekrytera rätt målgrupp
  2. Att integrera programmet i en bred hälsofrämjande strategi
  3. Att programmet tillvaratas och sprids.

Att nå äldre personer som på grund av psykisk ohälsa eller somatisk sjukdom inte vågar eller orkar bege sig ut kan vara svårt. De äldre deltagarna beskrev svårigheten med detta. Flera poängterade att det var viktigt med tydlig och detaljerad information om vad insatsen handlade om, för att rätt personer skulle våga anmäla sig. En personlig kontakt och förtroende sades vara avgörande.

En effektiv rekrytering behöver ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och omfatta flera olika aktörer, vilket kräver ett samarbete. Ett sätt att rekrytera deltagare är att samarbeta med redan befintliga verksamheter, exempelvis primärvård, anhöriggrupper, bibliotek, kyrkor eller pensionärsföreningar.

Tips!
Utvärderingen visade att det fanns en stor efterfrågan på samtal om existentiella frågor.
  • Det är viktigt med personliga kontakter inför en insats. Viktigt är också att insatsen presenteras av en person som den äldre har förtroende för.
  • Se till att gruppdeltagarna bor nära varandra, för att underlätta fortsatt social samvaro efter insatsens slut.
  • Ha en långsiktig planering som även gäller tiden efter projektets avslut och involvera de grupper som förväntas överta projektresultatet.

Läs även artikeln Bra att prata glada minnen i Äldre i Centrum nr 1/18, som handlar om att strukturerade gruppsamtal om ljusa och positiva minnen kan förebygga depression.

Den positiva utvecklingen för enskilda deltagare behöver fortsätta efter de åtta träffarnas slut så att insatsen inte blir en isolerad punktinsats. Det är viktigt att planera för ett fortsatt stöd och andra insatser som kompletterar programmet. Detta gör att programmet blir en del i ett större sammanhang och att det ingår i en bredare strategi för hälsofrämjande arbete. En konkret idé från en deltagare var att decentralisera programmet och genomföra det lokalt i olika bostadsområden, för att underlätta fortsatt social samvaro.

”Ju äldre man blir, desto sämre blir det att ta sig till olika platser.”

Utvärderingen lyfter frågan om hur programmet kan överleva efter projektets slut. Att det upplevdes som positivt av deltagarna är inte tillräckligt. Programmet behöver också tillvaratas och spridas så att det kan nå nya grupper av äldre.

Det krävs ett långsiktigt engagemang för att på ett hållbart sätt förbättra den psykiska hälsan bland äldre. Men om insatserna når rätt målgrupp, inkluderar enskilda projekt i en bredare hälsofrämjande strategi och målmedvetet tillvaratar resultat och kunskaper i ordinarie verksamhet finns goda förutsättningar att medverka till en bättre psykisk hälsa för de äldre.

Fakta
GEROTRANSCENDENS

Gerotranscendens är ett sätt att förstå åldrandet som en process, där individen gradvis förändrar sitt sätt att se på världen, från medelålderns rationalitet och materialism till ålderdomens andliga och holistiska mognad. Teorin vänder sig mot den dominerande aktivitetsteorin och antagandet att människor har samma behov och mål genom hela livet. Ålderdomen ses i stället som en möjlighet att reflektera över sitt liv, försonas med hur det blev och njuta av de år som är kvar. Tas erfarenheterna tillvara kan personen använda dem för att nå den vishet som gerotranscendens innebär.

Ref.
REFERENSER

Ranung M & Åhlfeldt E (2018). Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt. Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen. Nestor FoU-center.

Djukanovic I (2017). Depression in late life-prevalence and preventive intervention. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Fleiszer A, Semenic S, Ritchie J, Richer M-C & Denis J-L (2015). The sustainability of healthcare innovations: a concept analysis. Journal of advanced nursing 71(7), 1484–1498.

Tornstam L (2005). Åldrandets socialpsykologi (sjunde upplagan). Norstedts akademiska förlag.

Fler artiklar ur temat

Depression och ångest har ökat

Den psykiska ohälsan hos äldre har ökat under de senaste tjugo åren. Sämst mår kvinnorna. Att inte längre kunna sköta sitt hushåll själv ökar risken för depression. Symtomen kan vara svåra att upptäcka och dölja sig bakom trötthet och viktnedgång.

Kostens roll för välmåendet

Det finns flera intressanta samband mellan kostvanor och mental hälsa, men många frågor är fortfarande obesvarade. Att äta fisk och fiberrika livsmedel tycks dock vara viktigt för att bibehålla kognitiv funktion.

Förhöjd sjuklighet hos äldre med lindrig depressivitet

Det är välkänt att depressioner medför stort lidande, ökad sjuklighet och ökad dödlighet bland vuxna personer. Det är däremot mindre känt hur äldre personer påverkas av depressivitet, särskilt när det gäller dem som är 85 år och äldre.

Ensamhet en riskfaktor

Känslor av ensamhet och negativa upplevelser i barndomen kan öka risken för att drabbas av depression i hög ålder. Vårdpersonal behöver därför bli bättre på att uppmärksamma äldre som känner sig ensamma eller har upplevt många negativa händelser i livet.