INFORMATION FRÅN ÄLDRECENTRUM

Äldres röster om pandemin

Innan sommaren skickade Äldrecentrum både ut en enkät och telefonintervjuade äldre stockholmare för att undersöka hur de upplever coronapandemin och hur deras liv har förändrats av den. Sammanlagt har över 5 000 personer nåtts av frågorna och under hösten kommer arbetet att fortsätta med att analysera svaren.

Samhället har påverkats starkt av coronapandemin. En av de hårdast drabbade grupperna är våra äldre, för vilka smittan varit allvarlig med många dödsfall som följd. Med hjälp av en enkät och telefonintervjuer hoppas Äldrecentrum få svar på hur äldres liv har påverkats under den här tiden.
Enkäten har gått ut till cirka 3 700 personer över 70 år som bor i någon av Stockholms 14 stadsdelar. De fick svara på frågor om hur de har upplevt livet under våren och sommaren, hur de mår både psykiskt och fysiskt, hur de har hanterat rekommendationerna om social distansering och hur deras möjligheter till social delaktighet har påverkats.

– Det finns mycket spekulationer om hur äldre har påverkats, men det bygger ofta på enskilda fall och vi behöver forskning som visar hur det verkligen ser ut i stort, till exempel med ensamhet och psykisk ohälsa, säger Bettina Meinow, utredare på Äldrecentrum, som arbetar med enkäten.

Enkätstudien riktade sig till alla äldre och fanns tillgänglig på webben på olika minoritetsspråk.

– Personer över 70 är en mycket heterogen grupp vad gäller hälsa, livsvillkor och preferenser. Därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt, det är bara då vi kan få en rättvis bild av hur det ser ut, säger Bettina Meinow.

Samtidigt har befolkningsstudien SNAC-K gjort telefonintervjuer med 1 400 äldre som bor på Kungsholmen och Essingeöarna, för att ta reda på hur de upplever coronarestriktionerna. Många av dem uppgav att det är svårt att inte kunna umgås med sina anhöriga, men många var glada över att äntligen få sina röster hörda.

– De blev väldigt glada av att någon ringer och frågar hur de mår, vilket i sin tur gjorde oss glada. Det är så många som känner sig extra ensamma, säger Pia Lundgren, sjuksköterska och datainsamlare på SNAC-K.

SNAC-K är en del av Swedish national study on aging and care och drivs av Äldrecentrum och Aging research center, arc, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Studien samlar in data om äldre personer över en period på flera år, som sedan används inom forskningen. Men i och med coronapandemin har man snabbt ställt om verksamheten.

– Vi bestämde oss tidigt att vi ville göra något för och med deltagarna i SNAC-K-studien. Vi har haft kontakt med vissa i upp till 20 år och genomför den här studien för att visa dem att vi bryr oss om deras välbefinnande och ger dem en chans till att få sina röster hörda, säger snac-k:s forskningsledare professor Laura Fratiglioni.

Förhoppningen med enkäterna och telefon­intervjuerna är att få en bild av hur äldre personer i Stockholm upplever restriktionerna och om de har förändrat sina levnadsvanor under pandemin. Resultaten kan användas för att utforma och utveckla stöd i framtidens vård, omsorg och samhällsservice.

Datainsamlingen för båda projekten har nu avslutats och höstens fortsatta arbete kommer vara att analysera svaren från deltagarna. De första resultaten förväntas vara färdiga vid årsskiftet.

Några röster ur enkäten:
Känner att jag förlorat min självständighet och handlingsfrihet. Tappat livsgnistan.

Den största förändringen är avsaknaden av aktivt föreningsliv. Den andra stora förändringen är de betydligt begränsade kontakterna med barn och barnbarn

Min relation till min man har blivit ännu viktigare och en stor glädje för oss båda. Vi gör mer tillsammans och trivs ihop och har inga konflikter. Kärleken växer!

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet.…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in på sjukhus- och intensivvården nu vilket kan tyda på en ny utbredd covid-våg över hela EU.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.