Foto: Katja Kircher/Mostphotos

Bra stöd från professioner underlättar livet för anhöriga

Anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som får bra stöd från anhörigkonsulenter, läkare och andra professioner upplever att de kan hantera livet med sin närstående bättre, och att riskerna för att hamna i svåra situationer minskar. Det visar ny forskning från Jönköping university och Linköpings universitet.

Anhöriga som vårdar och stöttar en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning möter ofta många professioner i sitt anhörigskap. Det kan handla om möten med läkare, sjuksköterskor, biståndshandläggare, anhörigkonsulenter, personal inom hemtjänst med flera. Hur de anhöriga upplever att dessa kontakter fungerar beror på flera faktorer.

Nu har forskarna Pia Nilsson, Magnus Jegermalm och Cristina Joy Torgé analyserat anhörigas perspektiv av möten med professioner och vad som bidrar till att göra deras anhörigskap hanterbart.

Forskarna som är verksamma vid Hälsohögskolan vid Jönköping university och Linköpings universitet, har intervjuat anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, exempelvis demens, stroke eller psykisk sjukdom, som har fått någon form av stöd från anhörigkonsulenter. De är i åldrarna 35–80 år och sammanboende eller barn till de anhöriga, och i några få fall föräldrar. Forskarna intervjuade även anhörigkonsulenter och biståndshandläggare.

Fem teman framkom under intervjuerna som handlar om i vilken utsträckning anhörigas möte med professionella kan bidra till ett mer hanterbart anhörigskap:

  1. professionens bemötande av anhöriga,
  2. mötet med anhörigkonsulenten,
  3. anhörigas delaktighet,
  4. få hjälp genom systemet och lättillgänglig
  5. kontinuerlig kontakt och information.

Det femte temat om kontinuerlig kontakt och information beskrivs så här av en anhörig maka:

”Ja, jag ringer till henne (anhörigkonsulenten) om det är någonting som min man har problem med. Och sen om han behöver bli inlagd och så, det är hon som ordnar allt. Och sen träffar jag henne också och pratar lite om mitt problem och allting (…). Hon lärde mig mycket om min mans sjukdom. Hon beskriver allt, hur det fungerar, hur jag ska se början med symptomen och allting.”

Forskarnas slutsats är bemötandet från professionerna är avgörande för om de anhöriga  upplever sitt anhörigskap som hanterbart.  Ju mindre anhöriga blir bemötta enligt de fem temana desto större är risken för att en krissituation och ett svårhanterbart anhörigskap ska uppstå. Omvänt gäller om anhöriga upplever att de blir väl bemötta utifrån temana så blir anhörigskapet mer begripligt och hanterbart.

År 2022 antog regeringen Sveriges första nationella anhörigstrategi som innebär att anhörigas insatser till den närstående ska beaktas, och uppmärksammas, deras kunskaper, behov av delaktighet och information ska tillvaratas av de professioner som ger dem omsorg, vård och stöd. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Läs artikeln

Pia Nilsson, Magnus Jegermalm och Cristina Joy Torgé (2024). Anhörigas erfarenheter av anhörigperspektivet i mötet med anhörigkonsulenter och andra professionella. Tidsskrift for omsorgsforskning.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Tuff press på anhöriga

Anhörigvårdare lägger ofta mycket tid och omsorg på sina nära, och främst gäller det kvinnor. Joana Vicente har lagt fram en avhandling vid…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…