Elin-Sofie Forsgärde. Foto: Johannes Rydström/Linnéuniversitetet

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

I sin doktorsavhandling Pathways for older patients in acute situations and involved actors’ experiences of decision-making in ambulatory care har Elin-Sofie Forsgärde vid Linnéuniversitetet undersökt vårdpersonalens arbete när äldre patienter gör ett akutlarm. I ljuset av utvecklingen mot en nära vård, där mindre behandling ska utföras i slutenvården, utan i stället komma närmare patienten, krävs det nya beslutsstöd för personalen.

– I utvecklingen av den ”nya nära vården” behöver samverkan utvecklas mellan ambulanssjukvård, vårdpersonal på vårdcentraler, kommunsjuksköterskor och ambulerande läkare för att möjliggöra ett dialogbaserat beslutsstöd. Min avhandling visar på vikten av samarbete mellan olika vårdinstanser för att personal och patient ska känna sig trygga i de vårdbeslut som tas, säger Elin-Sofie Forsgärde i en intervju på Linnéuniversitetets hemsida.

Avhandlingen bygger dels på en databasstudie som beskriver patienter som är 65 år och äldre, som ringt 112 och besöks av ambulans. Dessutom har Elin-Sofie Forsgärde genomfört intervjuer med äldre patienter, närstående och vårdpersonal som ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare.

Andelen äldre personer som inte följer med ambulansen till akutmottagningen ökar under undersökningsperioden, från 7,8 procent 2014 till 11,4 procent 2018. Besluten bygger ofta på att patienten har lindriga besvär, att de blir bättre efter att ambulanspersonalen behandlat dem, att de vårdas i livets slutskede eller att de inte vill följa med.

– Vårdpersonal vittnar om osäkerhet kring vilken vårdnivå som patienten bör vårdas på. En orsak till osäkerheten är att äldre patienter riskerar att inte få optimal vård om fel beslut tas. Det finns en oro över att missa viktig information och därför känns det ofta enklare och säkrare att besluta om sjukhusvård än att inte göra det.

Äldre patienter med kroniska sjukdomar och flera läkemedel kan göra det svårare att ställa en diagnos, och vårdpersonalen är oroliga att missa symptom på allvarliga tillstånd.

– Kommunsjuksköterskor som besöker patienter i hemmet beskriver ofta en ensamhet i beslut vid akuta situationer.

En nyckel till att minska oron och att ta bättre beslut är dialog och samarbete mellan vårdpersonal från olika instanser, anhöriga och patienten själv. Inte minst är det viktigt för att rätt information ska nå fram till rätt personer.

Läs avhandlingen

Elin-Sofie Forsgärde (2022). Pathways for older patients in acute situations and involved actors’ experiences of decision-making in ambulatory care. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet.

 

Avhandlingens artiklar

E-S Forsgärde, C Elmqvist, B Fridlund, A Svensson, R Andersson och M Rööst (2020). Patients’ aged ≥ 65 years dispositions during ambulance assignments, including factors associated with non-conveyance to hospital: a longitudinal and comparative study. BMJ.

E-S Forsgärde, A Svensson, M Rööst, B Fridlund och C Elmqvist (2021). The dialogue as a decision support; lived experiences of extended collaboration when an ambulance is called. International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Fler nyheter

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…