Äldre man gör joga i en park
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Framtidsplaner hos personer över 85

Det har gjorts flera studier om äldre personers planer för framtiden, men oftast inkluderar de få personer över 85 år. Nu har en forskargrupp från Umeå fokuserat på just dem.

Hur tänker olika personer om sin framtid? Troligen är det något som förändras genom livet, inte minst när man har allt kortare tid kvar att leva. Flera studier har visat att allt färre personer gör planer för sin framtid ju äldre de blir, men de studierna har ofta bara ett fåtal personer över 85 år med bland deltagarna. En grupp forskare från Umeå universitet har nu tagit hjälp av den svensk-finska Gerda-studien, som följer just de äldre äldre, för att se hur stor andel av personer 85+ som gör planer för framtiden och vilka faktorer det är kopplat till.

Totalt ingick 1800 personer mellan 85 och 104 år, med en medelålder på 89 år, i studien. De fick frågan Har du planer för framtiden? och drygt 18 procent svarade ja. Hos 85-åringarna var det 22 procent, 90-åringarna 18 procent och hos 95+ hade tolv procent planer.

Några bakgrundsfaktorer var speciellt kopplade till att ha framtidsplaner var att vara hemmaboende och att ha sina tänder kvar. Forskarna noterar att tandlöshet ofta är kopplat till en rad olika faktorer som lägre socioekonomisk status och sämre hälsa över lag, även om de inte gav utslag på egen hand i studien.

Dessutom hade svensktalande oftare planer för framtiden än finsktalande, en skillnad som faktiskt var större mellan svensk- och finsktalande finnar än mellan invånare i Sverige och Finland. Forskarna skriver i sin diskussion att detta mycket väl kan ha både kulturella och historiska orsaker, då studien omfattar en generation finnar som växte upp och levde med både inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget.

Resultaten visar också att män oftare än kvinnor hade framtidsplaner. Det tycks dock vara kopplat till andra faktorer än just könstillhörigheten. Det fanns dock vissa skillnader mellan könen i de fortsatta analyserna. Hos kvinnor var kopplingen till egna tänder tydlig, medan det hos män var vanligare att ha planer för framtiden om man bodde mer urbant och om man hade färre symptom på depression.

Läs den vetenskapliga artikeln

Martin Bergfrid, Yngve Gustafson, Håkan Littbrand, Birgitta Olofsson och Bodil Weidung (2024). Having plans for the future in very old people. International journal of aging and human development.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…