Hälsorapporten: Många känner oro för covid-19

När Folkhälsomyndigheten sammanställde sin Hälsorapport för maj månad uppgav 90 procent att de var oroliga för att någon nära ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Elva procent av de äldre är rädda att inte få bra vård.

Folkhälsomyndighetens enkätundersökning nådde 1 400 personer, varav 93 procent upplevde att de har ett bra allmäntillstånd. Myndigheten hade farhågor om att fler skulle må dåligt, då många levt isolerade under pandemins första halvår, men siffrorna för stress och nedstämdhet motsvarar mätningarna som gjordes innan corona fick spridning i Sverige.

– Även om dessa första resultat är ganska gynnsamma är det bara en undersökning på övergripande nivå. Det finns troligen grupper som har drabbats mycket hårdare av pandemin än vad som framgår här. Vi ser heller inte slutet av pandemin än och ju längre detta pågår desto större är riskerna för att den psykiska hälsan ska försämras i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i en nyhetsartikel på myndighetens webbsajt.

90 procent av de svarande uppgav att de känner oro för att någon närstående ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Bland äldre personer var 13 procent mycket oroliga för att drabbas allvarligt av covid-19. Elva procent var mycket oroliga för att inte få vård och 14 procent visste inte om de kunde räkna med att få hjälp om de isoleras av sjukdom.

– Detta är viktiga signaler som behöver fångas upp av framför allt kommunerna som behöver vara medvetna om detta och hjälpa till, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hälsorapport för maj 2020.

Relaterat

Bostadsområde var inte avgörande för dödligheten i covid

Under coronapandemin kunde man se en högre dödlighet i socioekonomiskt svaga områden. En ny studie ifrågasätter nu om det verkligen är ett mönster som hade med covid-19 att göra.

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.