Reflekterande samtal främjar välbefinnandet hos äldre

Många äldre personer känner sig ensamma och får ofta lite stöd för att förhindra detta. Nu visar en avhandling från Jönköping university att regelbundna samtal med speciellt utbildad vårdpersonal kanske kan bryta en del av ensamheten.

Det ökande antalet äldre som lever med långvariga hälsoproblem, i kombination med samhällets ökade digitalisering, ställer nya krav på dagens och framtidens vård och omsorg. Studier har visat att många äldre personer känner sig ensamma, övergivna och att de lämnas utan stöd i att hantera sin livssituation och sitt mående. 

Nu visar en avhandling av Cecilia Åberg, som lagts fram vid Jönköping university, att en intervention som kombinerar en form av specifika, reflekterande samtal ger det stöd äldre personer efterfrågar. 

Under avhandlingsarbetet har äldre personer fått regelbundna samtal, som kallas för Reflekterande Kraft-Givande samtal, i hemmet med legitimerad vårdpersonal som är utbildad i den specifika metoden. Samtalsmetoden är utvecklad utifrån ett så kallat livsvärldsperspektiv, vilket innebär att personer och deras upplevelser förstås i relation till närstående, samhälle och kultur. 

Resultaten visar att metoden har haft positiva effekter och bidragit till att äldre har upplevt att hälsoproblemen i det dagliga livet har minskat. De äldre kände ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal, men också efter interventionens avslut. 

Avhandling analyserade även appen egenKRAFT som skulle stödja de äldres motivation och reflektion. Men oviljan att använda det digitala verktyget, hälsoproblem och vårdpersonalens bristande förmåga att ge stöd vid användandet visade sig utgöra stora hinder. 

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att öka kunskapen om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund för äldre personers hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra med kunskaper vid implementering av välfärdsteknik och förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället, säger Cecilia Åberg i ett pressmeddelande.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Cecilia Åberg (2022). Striving for meaning in a diminishing world: Older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool. Jönköping university. 

Delstudier

I. Cecilia Åberg m fl (2020). “It is like living in a diminishing world”: older persons’ experiences of living with long-term health problems–prior to the STRENGTH intervention. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being. 

II. Cecilia Åberg m fl (2021). Older persons’ experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues – ‘It’s a push to move forward’. Publicerad i Scandinavian journal of caring sciences. 

III. Cecilia Åberg m fl (2022). Experiences of a digital health innovation for older persons living with long-term health problems: The SelfSTRENGTH application. Manuskript.

IV. Cecilia Åberg m fl (2022). Health outcomes following the health-promoting “Reflective STRENGTH-Giving Dialogue” intervention among community-dwelling older adults. Manuskript. 

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa personer med demens när de är med och fattar beslut.