Reflekterande samtal främjar välbefinnandet hos äldre

Många äldre personer känner sig ensamma och får ofta lite stöd för att förhindra detta. Nu visar en avhandling från Jönköping university att regelbundna samtal med speciellt utbildad vårdpersonal kanske kan bryta en del av ensamheten.

Det ökande antalet äldre som lever med långvariga hälsoproblem, i kombination med samhällets ökade digitalisering, ställer nya krav på dagens och framtidens vård och omsorg. Studier har visat att många äldre personer känner sig ensamma, övergivna och att de lämnas utan stöd i att hantera sin livssituation och sitt mående. 

Nu visar en avhandling av Cecilia Åberg, som lagts fram vid Jönköping university, att en intervention som kombinerar en form av specifika, reflekterande samtal ger det stöd äldre personer efterfrågar. 

Under avhandlingsarbetet har äldre personer fått regelbundna samtal, som kallas för Reflekterande Kraft-Givande samtal, i hemmet med legitimerad vårdpersonal som är utbildad i den specifika metoden. Samtalsmetoden är utvecklad utifrån ett så kallat livsvärldsperspektiv, vilket innebär att personer och deras upplevelser förstås i relation till närstående, samhälle och kultur. 

Resultaten visar att metoden har haft positiva effekter och bidragit till att äldre har upplevt att hälsoproblemen i det dagliga livet har minskat. De äldre kände ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal, men också efter interventionens avslut. 

Avhandling analyserade även appen egenKRAFT som skulle stödja de äldres motivation och reflektion. Men oviljan att använda det digitala verktyget, hälsoproblem och vårdpersonalens bristande förmåga att ge stöd vid användandet visade sig utgöra stora hinder. 

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att öka kunskapen om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund för äldre personers hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra med kunskaper vid implementering av välfärdsteknik och förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället, säger Cecilia Åberg i ett pressmeddelande.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Cecilia Åberg (2022). Striving for meaning in a diminishing world: Older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool. Jönköping university. 

Delstudier

I. Cecilia Åberg m fl (2020). “It is like living in a diminishing world”: older persons’ experiences of living with long-term health problems–prior to the STRENGTH intervention. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being. 

II. Cecilia Åberg m fl (2021). Older persons’ experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues – ‘It’s a push to move forward’. Publicerad i Scandinavian journal of caring sciences. 

III. Cecilia Åberg m fl (2022). Experiences of a digital health innovation for older persons living with long-term health problems: The SelfSTRENGTH application. Manuskript.

IV. Cecilia Åberg m fl (2022). Health outcomes following the health-promoting “Reflective STRENGTH-Giving Dialogue” intervention among community-dwelling older adults. Manuskript. 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner och SU-Kvinnofrid. De befarar att det finns ett stort mörkertal bland äldre som inte söker hjälp.

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra uttryck och får en annan intensitet.