Stockholm har granskat dödsfallen på särskilt boende

Vården för äldre på särskilt boende i Region Stockholm har fått kritik. Nu har regionen publicerat en egen granskning av dödsfallen under coronapandemins första våg.

Covid-19 slog hårt mot Stockholm i allmänhet och särskilda boenden i synnerhet, under våren 2020. Nu har Region Stockholm redovisat två granskningar av dödsfallen vid de särskilda boendena i regionen under pandemins första våg, mars till augusti.

Regionen konstaterar att de som avlidit i covid-19 hade en medelålder på 86 år, i högre grad var män och i högre grad hade en demensdiagnos. Störst överdödlighet hade Stockholm i april och maj, medan augusti uppvisade en underdödlighet jämfört med 2016-2019. I 17 procent av dödsfallen på särskilt boende var covid-19 den huvudsakliga dödsorsaken, medan det i 75 procent av fallen bedöms att infektionen bidragit till att patienten avlidit, i kombination med hög ålder, skörhet och multisjuklighet. I åtta procent av fallen var det annan sjukdom som orsakade dödsfallet.

Region Stockholm har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för hanteringen av äldre på särskilt boende under pandemin. Bland annat framhöll man att vård och behandling inte utgått från den enskildes behov, att närstående inte fått vara delaktiga och att vård i livets slutskede inte följt regelverket.

I sin granskning tillbakavisar regionen en del av kritiken och skriver bland annat att ”det framgår också att de medicinska insatserna följer i stort medicinsk praxis och baseras på bedömningar utifrån individens medicinska tillstånd”. Men man framhåller också att det finns det finns brister i journalföringen och att journalerna uppvisar mycket varierande kvalitet.

– Vården vid särskilda boenden för äldre har varit omdiskuterade och nu finns en bredare analys och underlag för åtgärder. Det är glädjande att se i vilken fart vården har lärt sig om sjukdomen och att behandla de här äldre patienterna allt bättre och att sannolikheten att överleva har ökat månad för månad, säger chefläkare Johan Bratt i en nyhet från Region Stockholm.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet.…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in på sjukhus- och intensivvården nu vilket kan tyda på en ny utbredd covid-våg över hela EU.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.