Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe
Foto: Mostphotos

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler är drabbade visar en undersökning från Synskadades riksförbund. Fallolyckorna innebär ett stort lidande för den skadade, men också en risk för ekonomisk utsatthet och isolering för en redan utsatt grupp.

Synskadades riksförbund har gett Novus i uppdrag att undersöka livsvillkoren för deras medlemmar som är över 65 år. De har också tagit hjälp av Folkhälsomyndighetens statistik kring fallolyckor bland äldre.

Varje år råkar ungefär fem procent av Sveriges invånare som är över 65 år ut för en fallolycka där vård varit nödvändig, enligt Folkhälsomyndighetens rapport. I Synskadades riksförbunds medlemsundersökning uppger 15 procent att de under det senaste året fallit så illa att de behövt söka vård. Det är fler kvinnor som svarat att de behövt uppsöka vård än män.

Det går inte att göra en direkt jämförelse eftersom undersökningsmetoderna skiljer sig åt, men det indikerar att det är långt fler bland äldre som har en synnedsättning som ramlar och slår sig varje år och behöver uppsöka vård. Eftersom många med synnedsättning dessutom oftare får hjälp av andra att klara av sin vardag än andra äldre, är det också en stark indikation på att det är många fler bland dem som är drabbade.

Medlemsundersökningen visar på att det är få som åker kollektivt på egen hand och var tredje tycker att de skulle behöva mer träning och rehabilitering för att kunna röra sig mer självständigt i gatu- och trafikmiljö. Många av dem svarar att de är beroende av närstående för att klara av sin i vardag. Över 50 procent uppger att de regelbundet tar hjälp av vänner eller anhöriga för att handla livsmedel eller andra dagligvaror. Undersökningen visar också på andra svårigheter som äldre personer med synnedsättning är mer utsatta för än andra äldre. Det gäller exempelvis digitalt utanförskap, sämre upplevd hälsa och svårigheter i att klara av sin ekonomi.

Läs undersökningen
Läs Folkhälsomyndighetens rapport

Folkhälsomyndigheten (2022) Fallolyckor bland äldre, vårdade

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…