Tudelad syn på åldrandet

Hur ser vi egentligen på vår framtida ålderdom? Det har en ny rapport undersökt - en stor andel ser positivt på sitt åldrande, men många är också pessimistiska.

Stockholms kommun, Helsingborgs kommun och Mälardalens universitet har i samarbete med 60plusbanken och Insight intelligence genomfört en intervjuundersökning med 1000 svenskar i åldrarna 18-84 år. Frågorna som de besvarat rör sig kring pensionsålder och åldrande.

Svaren ger en bild av förväntningarna på åldrandet som är tudelad. 31 procent ser mycket eller ganska negativt på att åldras i Sverige i dag, medan 63 procent ser mycket eller ganska positivt på det. Svaren skiljer sig en del åt mellan olika åldrar, där de yngre har en något mer negativ syn på att åldras än de äldre.

De flesta (55 procent) oroar sig för en försämrad hälsa med åldrandet. 45 procent oroas av bristande äldreomsorg, 42 procent oroas av sämre privatekonomi, 27 procent av att pensionsåldern ska vara för hög, och 18 procent oroas av ensamhet. I oron för försämrad hälsa skilde sig inte yngre och äldre så mycket åt, av de äldre är 60 procent oroade och av de yngre 47 procent. Nästan dubbelt så stor andel i storstäderna oroar sig för ensamhet, som i övriga landet.

Undersökningen hade också en fråga om vad man ser fram emot med åldrandet. Här dominerade svar som att ha tid för intressen, (48 procent), känsla av frihet (43 procent), att se barn och barnbarn utvecklas (37 procent), och en lugnare tillvaro (32 procent). Men personer i de yngre åldrarna svarade också att de såg fram emot att kunna bilda familj (sex procent).

När undersökningens deltagare fick välja mellan motsatsord som de förknippade med pensionen valde de i större grad de positiva orden. Samtidigt var det 36 procent som ser med oro på pensionen, 23 procent förknippade den med att behöva stöd, 32 procent med ensamhet och 45 procent med ekonomisk otrygghet. En annan intressant fråga var att 41 procent upplevde att de utsatts för ålderism för att de var för gamla, medan 42 procent hade utsatts på grund av för låg ålder.

Hur gamla vill studiedeltagarna då bli? Medelåldern i svaren är 94 år och en femtedel ville bli mer än 100 år.

Läs rapporten

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…