Bild: Mostphotos/Dusan Kostic

Var fjärde person över 60 år upplever ensamhet

Ensamhet är högre i vissa grupper av befolkningen än andra, bland annat bland yngre och äldre personer. Bland dem som är 60 år och äldre är det ungefär en fjärdedel som uppger att de har besvär av ensamhet. Det visar en internationell kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt internationell data och forskning i en ny kartläggning för att belysa hur vanligt ensamhet är i befolkningen, vilka grupper som är mest utsatta och vilka samband som finns mellan ensamhet och hälsa.

Resultatet visar att ensamheten i Sverige är störst i grupperna ensamstående, personer med funktionsnedsättning, personer som står utanför arbetslivet på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet, yngre och äldre.

26 procent av alla personer 60 år och äldre i Europa uppger att de har måttliga besvär av ensamhet, medan åtta procent uppger allvarliga besvär. Äldre i Nordeuropa rapporterar att de känner sig ensamma i lägre omfattning, jämfört med jämnåriga i Sydeuropa.

Kartläggningen visar också att det finns totalt fem riskfaktorer som bidrar till att äldre känner sig ensamma: vara ensamstående, ha förlorat en partner, ha ett begränsat socialt nätverk, ha en låg nivå av social aktivitet och ha dålig självupplevd hälsa, depression eller depressiva symptom. Även multisjuklighet kan öka risken för ensamhet bland äldre personer.

Ungefär var femte äldre svensk som bor på särskilt boende rapporterar att de oftare besväras av ensamhet, jämfört med äldre svenskar som har hemtjänst. Däremot visar det sig att de som bor på särskilda boenden som erbjuder dagliga aktiviteter, känner sig mindre ensamma än de som bor på boenden med färre aktiviteter.

– Båda forskning och svenska undersökningar visar på det tydliga sambandet mellan ensamhet och ohälsa. Till exempel kan långvarig ensamhet bidra till depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är oroande och viktigt att försöka ändra på, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens kartläggning har genomförts i samarbete med Socialstyrelsen, och ligger till grund för en nationell strategi för att utveckla arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Strategin kommer att presenteras 1 februari 2025.

Läs kartläggningen i sin helhet

Folkhälsomyndigheten (2024). Ensamhet – förekomst, konsekvenser och åtgärder. En kartläggning.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…