Vinkar
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Få inom geriatrik ställde om till digitalt under pandemin

Få fysioterapeuter inom geriatriken ställde om till digital rehabilitering under coronapandemin. Bland annat på grund av patienternas begränsade förmåga att använda tekniken och vårdavtalen som styr rehabiliteringen. Det visar en ny studie.

Förutsättningarna att erbjuda fysioterapeutisk rehabilitering till äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom förändrades drastiskt under coronapandemin. 

Nu visar en studie från Karolinska institutet att majoriteten av fysioterapeuterna inte erbjöd digital rehabilitering varken före eller efter pandemin, 74 respektive 52 procent. Telefon var det hjälpmedel som användes oftast för att följa upp patienterna, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar endast användes av mindre av tio procent. 

En faktor som fysioterapeuterna upplevde begränsade möjligheten till en digital omställning var patienternas förmåga att använda tekniken. Dessutom reglerar vårdavtal hur rehabilitering ska bedrivas. Trots detta ansåg de allra flesta att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i deras kliniska arbete och visade intresse att införa det. 

– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid Karolinska institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…