Foto: Mostphotos/Berkut

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.

En grupp forskare och läkare ville undersöka om personer som genomgick operation hade blivit äldre och sjukare samt om de efter operation överlevde kortare tid. Det visade sig vara precis tvärtom. Enligt studien har patienternas dödlighet minskat inom nästan samtliga undersökta grupper och överlevnaden ökat, både på kort och lång sikt ökat, trots att patienterna blivit både äldre och sjukare.

– Intressant nog såg vi att överlevnaden efter kirurgi förbättrades markant över åren, trots att patienterna blev sjukare och äldre, med störst förbättring bland de äldsta och sjukaste. Det har under studietiden skett en stor utveckling avseende medicinering, kirurgiska minimal-invasiva tekniker, behandlingar och perioperativt omhändertagande som kan spela in i förklaringen av dessa resultat, säger Ellen Leigard  som är specialistläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Studien som är utförd av både kliniker och forskare på Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, visar bland annat överlevnadsgraden har framför allt förbättrats när det gäller de allra sjukaste. Studien omfattar 622 814 operationer utförda på vuxna patienter på Karolinska universitetssjukhuset i både Huddinge och Solna under åren 2006–2021. Andelen yngre patienter (18–39 år) som opererades, minskade under de undersökta åren från 30,2 procent till 21,5 procent medan den äldsta ålderskategorin, över 75 år, ökade från 15,1 till 22,6 procent.

Forskarna kan se en tydlig förändring över tid med både ökande ålder och samsjuklighet hos patienter som genomgår operation. De med högst samsjuklighet utgjorde 2021 nästan hälften av patienterna vilket kan jämföras med knappt en fjärdedel 2006, vilket ställer högre krav på omhändertagandet av patienterna.

– Perioperativt omhändertagande som omfattar vården före-, under-, och efter kirurgi utvecklas ständigt. Både anestesi och kirurgi ingår i detta omhändertagande och bägge specialiteter står inför stora utmaningar just för att vi blir allt bättre på att ta hand om gamla och multisjuka patienter. Vi kommer att behöva vara kreativa och smarta i hur vi tar oss an utmaningen med en åldrad befolkning; både nya arbetssätt och ny teknologi kan ha en plats i vården framöver, säger Max Bell, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och ledare för forskargruppen vid Karolinska Institutet.

Läs den vetenskapliga studien

Ellen Leigard, Daniel Hertzberg, David Konrad och Max Bell (2024). Increasing perioperative age and comorbidity, a 16-year prospective cohort study at two University hospital sites in Sweden. International journal of surgery.

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Aktiviteter bästa receptet mot ohälsa

Många äldre personer känner sig ensamma, är isolerade hemma och mår psykiskt dåligt. I Skogås, söder om Stockholm, har kommun, region och civilsamhälle…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…