Skörhet påverkar corona-dödsfall på sjukhus

Även covid-19-patienter som har avlidit på sjukhus hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. Det visar den andra delen i Region Östergötlands granskning av dödsfall under pandemin.

Region Östergötland har tidigare granskat coronarelaterade dödsfall utanför sjukhus. Nu har även journalerna för de personer som avlidit med bekräftad covid-19 på något av regionens tre sjukhus analyserats utifrån ålder, kön, samsjuklighet och vardaglig funktion – skörhet – före covid-19-insjuknandet. Genomgången omfattar 123 avlidna patienter, 98 på vårdavdelning och 25 på intensivvårdsavdelning. Medianåldern bland dem som avled på vårdavdelning var 83 år, medan den på intensivvårdsavdelning var 69 år. Endast nio av patienterna var under 60 år.

– Att medianåldern var högre bland dem som avled på vårdavdelning beror på att samsjuklighet och skörhet blir vanligare med stigande ålder. De sköraste patienterna, som inte kan tillgodogöra sig intensivvård, är därför oftast också äldre, säger Region Östergötlands medicinske direktör Stefan Franzén i ett pressmeddelande.

Bland dem som avled på vårdavdelning hade fyra av fem patienter minst tre andra sjukdomar och nio av tio hade betydande eller allvarlig skörhet. På intensivvårdsavdelning bedömdes covid-19 vara den dominerande dödsorsaken i 72 procent av fallen. På vårdavdelning var det vanligare att covid-19 var en bidragande orsak tillsammans med andra sjukdomar. Det gällde för 60 procent av fallen. Precis som bland dem som avled utanför sjukhus bedömdes dödsorsaken vara en annan än covid-19 i omkring 15 procent av dödsfallen både på vårdavdelning och på intensivvårdsavdelning.

– Den här typen av journalgranskning ger en kompletterande bild till den officiella dödsfallsstatistiken. Det är en annan metodik, som gör att siffrorna kan skilja sig åt. För jämförbarheten nationellt och internationellt behöver vi luta oss mot den officiella statistiken, men vår granskning visar att bilden är mer komplex, säger Stefan Franzén.

Även Region Kronoberg har gjort en journalgranskning av de 49 patienter som avlidit med covid-19 på sjukhus. Medelåldern var 82,5 år, sju av dem avled på intensivvårdsavdelning. Granskningen visar att det förelåg skörhet hos en majoritet av patienterna och att alla utom en hade minst två sjukdomar utöver covid-19. Hos 45 procent bedöms covid-19 vara den helt dominerande dödsorsaken och hos 41 procent bidragande till dödsfallet.

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på fyra äldreboenden. Det berättar författarna bakom Studieförbundet näringsliv och samhälles (SNS) i en ny rapport.

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.