Skörhet påverkar corona-dödsfall på sjukhus

Även covid-19-patienter som har avlidit på sjukhus hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. Det visar den andra delen i Region Östergötlands granskning av dödsfall under pandemin.

Region Östergötland har tidigare granskat coronarelaterade dödsfall utanför sjukhus. Nu har även journalerna för de personer som avlidit med bekräftad covid-19 på något av regionens tre sjukhus analyserats utifrån ålder, kön, samsjuklighet och vardaglig funktion – skörhet – före covid-19-insjuknandet. Genomgången omfattar 123 avlidna patienter, 98 på vårdavdelning och 25 på intensivvårdsavdelning. Medianåldern bland dem som avled på vårdavdelning var 83 år, medan den på intensivvårdsavdelning var 69 år. Endast nio av patienterna var under 60 år.

– Att medianåldern var högre bland dem som avled på vårdavdelning beror på att samsjuklighet och skörhet blir vanligare med stigande ålder. De sköraste patienterna, som inte kan tillgodogöra sig intensivvård, är därför oftast också äldre, säger Region Östergötlands medicinske direktör Stefan Franzén i ett pressmeddelande.

Bland dem som avled på vårdavdelning hade fyra av fem patienter minst tre andra sjukdomar och nio av tio hade betydande eller allvarlig skörhet. På intensivvårdsavdelning bedömdes covid-19 vara den dominerande dödsorsaken i 72 procent av fallen. På vårdavdelning var det vanligare att covid-19 var en bidragande orsak tillsammans med andra sjukdomar. Det gällde för 60 procent av fallen. Precis som bland dem som avled utanför sjukhus bedömdes dödsorsaken vara en annan än covid-19 i omkring 15 procent av dödsfallen både på vårdavdelning och på intensivvårdsavdelning.

– Den här typen av journalgranskning ger en kompletterande bild till den officiella dödsfallsstatistiken. Det är en annan metodik, som gör att siffrorna kan skilja sig åt. För jämförbarheten nationellt och internationellt behöver vi luta oss mot den officiella statistiken, men vår granskning visar att bilden är mer komplex, säger Stefan Franzén.

Även Region Kronoberg har gjort en journalgranskning av de 49 patienter som avlidit med covid-19 på sjukhus. Medelåldern var 82,5 år, sju av dem avled på intensivvårdsavdelning. Granskningen visar att det förelåg skörhet hos en majoritet av patienterna och att alla utom en hade minst två sjukdomar utöver covid-19. Hos 45 procent bedöms covid-19 vara den helt dominerande dödsorsaken och hos 41 procent bidragande till dödsfallet.

Relaterat

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades in i minsta detalj när det forsade in nya regler och idéer.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…