Skörhet påverkar corona-dödsfall på sjukhus

Även covid-19-patienter som har avlidit på sjukhus hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. Det visar den andra delen i Region Östergötlands granskning av dödsfall under pandemin.

Region Östergötland har tidigare granskat coronarelaterade dödsfall utanför sjukhus. Nu har även journalerna för de personer som avlidit med bekräftad covid-19 på något av regionens tre sjukhus analyserats utifrån ålder, kön, samsjuklighet och vardaglig funktion – skörhet – före covid-19-insjuknandet. Genomgången omfattar 123 avlidna patienter, 98 på vårdavdelning och 25 på intensivvårdsavdelning. Medianåldern bland dem som avled på vårdavdelning var 83 år, medan den på intensivvårdsavdelning var 69 år. Endast nio av patienterna var under 60 år.

– Att medianåldern var högre bland dem som avled på vårdavdelning beror på att samsjuklighet och skörhet blir vanligare med stigande ålder. De sköraste patienterna, som inte kan tillgodogöra sig intensivvård, är därför oftast också äldre, säger Region Östergötlands medicinske direktör Stefan Franzén i ett pressmeddelande.

Bland dem som avled på vårdavdelning hade fyra av fem patienter minst tre andra sjukdomar och nio av tio hade betydande eller allvarlig skörhet. På intensivvårdsavdelning bedömdes covid-19 vara den dominerande dödsorsaken i 72 procent av fallen. På vårdavdelning var det vanligare att covid-19 var en bidragande orsak tillsammans med andra sjukdomar. Det gällde för 60 procent av fallen. Precis som bland dem som avled utanför sjukhus bedömdes dödsorsaken vara en annan än covid-19 i omkring 15 procent av dödsfallen både på vårdavdelning och på intensivvårdsavdelning.

– Den här typen av journalgranskning ger en kompletterande bild till den officiella dödsfallsstatistiken. Det är en annan metodik, som gör att siffrorna kan skilja sig åt. För jämförbarheten nationellt och internationellt behöver vi luta oss mot den officiella statistiken, men vår granskning visar att bilden är mer komplex, säger Stefan Franzén.

Även Region Kronoberg har gjort en journalgranskning av de 49 patienter som avlidit med covid-19 på sjukhus. Medelåldern var 82,5 år, sju av dem avled på intensivvårdsavdelning. Granskningen visar att det förelåg skörhet hos en majoritet av patienterna och att alla utom en hade minst två sjukdomar utöver covid-19. Hos 45 procent bedöms covid-19 vara den helt dominerande dödsorsaken och hos 41 procent bidragande till dödsfallet.

Relaterat

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet.…

vaccinspruta ges av handskklädd hand till kvinna med upprullad tröjärm

Personer över 60 år bör ta fjärde dosen vaccin mot…

Nu meddelar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att personer över 60 år bör ta ytterligare en påfyllnadsdos med vaccin. Anledningen är att många tas in på sjukhus- och intensivvården nu vilket kan tyda på en ny utbredd covid-våg över hela EU.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.