Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört en enkätstudie vars resultat jämförts med andra länders. Foto: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Svensk äldrevård brister i internationell jämförelse

Långa väntetider till icke-akut vård och brister i samordningen i Sverige. Samtidigt finns det vissa förbättringar de senaste åren. Det visar en svensk enkätundersökning som jämförts med andra länder.

Våren 2021 fick sammanlagt 3 000 äldre personer i Sverige har fått svara på en enkät från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om hur de anser att hälso- och sjukvården fungerar. Undersökningen är en del av en internationell studie som genomförs varje år där elva länder ingår, inklusive Sverige. 

Resultaten visar att äldre personer i Sverige rapporterar bland de längsta väntetiderna till icke-akut vård. Endast 29 procent svarar att det är lätt att få vård på kvällar och helger, vilket är sämre än i de andra länderna. 

Det är även många som upplever bristande kontinuitet och samordning av information mellan den ordinarie läkaren och specialistvården. Här visar resultaten en försämring sedan 2017. Sverige är också det land med lägst andel äldre som har en fast vårdkontakt, även om antalet har ökat till 69 procent de senaste åren. 

Vården för personer med kronisk sjukdom har förbättrats sedan 2017, och det är en jämförelsevis låg andel äldre i Sverige som svarar att de avstår vård på grund av patientkostnader. 

För att förbättra vården i Sverige rekommenderar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bland annat att regeringen fastställer att möjligheten till fast vårdkontakt är jämlik över hela landet. 

Fakta
Rapporten och undersökningen

Enkätundersökningen som genomfördes av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är en del av den internationella studien International health policy survey, IHP, som görs årligen. I ett rullande treårsschema vänder sig studien till tre olika grupper: befolkningen som helhet (från 18 år), den delen av befolkningen (65 år och äldre) och läkare i primärvården. 

De länder som deltar är Sverige, Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. 

Läs rapporten

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…