Äldreomsorg

Inte alltid tryggt återgå i kommunal regi

Det kan bli oroligt när privatdrivna äldreboenden tas tillbaka i kommunal regi. Nu vill en forskargrupp bidra med kunskap som kan göra återgången smidigare. Johan Berlin.

Så tillkom omsorgens marknad

Kostnadskris och effektivitetskrav men också ideologiska motiv och ett fackligt lappkast låg bakom den utveckling som ledde fram till att marknadslösningar infördes inom äldreomsorgen i början av 1990-talet.

Marknadiseringen ger de äldre mer makt

I sin nyligen publicerade avhandling har forskaren Linda Moberg studerat marknadiseringens påverkan på äldreomsorgens styrning och organisation samt relationen mellan brukarna, personalen och staten/kommunerna.

Utvecklingen av omsorgen drivs inte av kunskap

När äldreomsorgen styrs av marknadens villkor drivs utvecklingen inte av kunskap, evidens eller beprövad erfarenhet utan snarare av påstådda effekter.

Äldre tycker att inflytande är viktigare än valfrihet

Äldre vill självklart välja i hemtjänsten – men hellre bestämma över innehållet än vilken utförare det ska vara. Det visar en utvärdering i Stockholm, som har flest privata utförare i landet.

Konkurrensen sätter kvalitet på agendan

Kvalitetskontroller är en nödvändig del i marknadiseringen och gör vården och omsorgen mer likvärdig för alla. Men de behöver hanteras på ett bättre sätt för att inte minska utrymmet för innovativa lösningar.

Allt fler använder rutavdrag

Det är bland äldre och höginkomsttagare som de ökade köpen av hushållsnära tjänster är tydligast. Det framgår av en forskarrapport om den växande marknaden med rut- och omsorgstjänster för äldre som gjorts med stöd av Kommunalarbetarförbundet.

Kommuner med och utan kundval – mer lika än olika

En jämförelse mellan vad äldre tycker om hemtjänsten i kommuner med och utan kundval visar på fler likheter än skillnader. Oavsett modell är det viktigaste vad som sker i själva mottagandet av hjälpen.

Konceptbaserade äldreboenden förbryllar

Äldreboenden som bygger på livsstil och intressen verkar svåra att förena med skröplighet och sjukdom. Marknadiseringen är en förklaring till boendenas uppkomst.

Hur personalen agerar är ett bortglömt kvalitetsmått

En studie av två privatdrivna äldreboenden visar att alla boenden, oavsett organisatoriska villkor, måste hitta strategier för att leva upp till kraven på dokumentation. Men i diskussionen om marknadisering tycks inte personalens handlingsutrymme ha stärkts, trots att det är den…