Anhörig

Ny strategi ska stötta anhöriga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att skapa ett underlag för att bidra till att stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer ska vara mer tillgängligt och utformat efter behov.

Anhörigomsorgen från ett givarperspektiv

Omsorgen i Sverige är ett överlappande projekt mellan främst det offentliga och de anhöriga. Med en bred definition av omsorg kan upp till halva befolkningen räknas som hjälpgivare. Bland dessa urskiljer forskningen tre tydliga hjälpgivarprofiler.

Anhörigas krav allt viktigare för omsorgen om äldre

Det har blivit alltmer betydelsefullt för äldre personer att ha resursstarka anhöriga som kan tala för en. Forskningen har också visat att anhörigas roller och funktioner har blivit fler.

Kommunernas stöd varierar

Anhörigstöd utgör en liten del av det svenska omsorgssystemet. Det finns anledning att vara kritisk till de stora skillnaderna i kvalitet och variationerna mellan kommunerna.

Komplex bild när äldre både ger och tar emot omsorg

Många äldre som får omsorg eller vård är samtidigt själva givare av stöd, till barnbarn eller via föreningslivet. Därmed är de även en resurs i samhället som behöver stöttas bättre i den komplexa situation de befinner sig i.

Så kan anhörigvårdarskapets berg- och dalbana underlättas

Det går att stötta anhöriga med annat än växelvård och avlösning. Utbildning i läkemedelshantering, lyftteknik och att få en höj- och sänkbar säng kan göra så att anhörigvårdarskapet upplevs som mindre ohälsosamt.

När en partner har cancer

Om ens partner drabbas av cancer kan man själv också behöva mera sjukvård, på grund av depressiva episoder, stressreaktioner och hjärtproblematik. Men äldre anhörigvårdare verkar inte söka sådan vård oftare än yngre.

Svårt sätta pris på anhörigas insatser

Det finns stora metodologiska utmaningar när insatser från anhöriga till personer med demenssjukdom studeras och ges ett ekonomiskt värde. Bland annat är det viktigt hur den informella vården kvantifieras och vilken metod som används för prissättning.

Det hänger på kvinnorna

Det är kvinnorna världen över som drar det tyngsta lasset i anhörigvården. Det visar en global rapport om anhörigas insatser för personer med demenssjukdom.

Anhörigas behov i hemmet blir osynliga

Vilken valfrihet har anhöriga när vård och omsorg ska ges i hemmet? Varken socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen ger endera part företräde, men ändå utförs vården och omsorgen i allt större utsträckning i ett gemensamt hem – med enbart den…