Ambulans
Foto: Janee

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Oftast är det ambulanspersonal som först möter den akut sjuka äldre. Genom sitt bemötande kan de omedvetet tillfoga patienten mental, psykisk, fysisk eller etisk skada. Den äldre kan i värsta fall blir lägre prioriterad. Det saknas forskning kring etiska problem för den ökande andelen äldre patienter som vårdas av svensk ambulanssjukvård, men det finns studier som pekar på att etiska konflikter inom ambulanssjukvården uppstår i vård av äldre.

EVA-projektet – En Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem, vill främja vård för äldre genom att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa. EVA-projektets övergripande syfte är att undersöka ambulanspersonalens föreställningar om rätt och fel i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga och hur de hanterar etiska konflikter som uppstår.

Projektledare är Anders Bremer från Linnéuniversitetet. Det utförs i samverkan med Ambulansverksamheten Region Kronoberg och finansiär är Familjen Kamprads stiftelse.

Det slutliga resultatet ska leda till förbättrad livskvalitet, ökad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos äldre personer, vilket uppnås genom ökad etisk kompetens hos deltagande ambulanspersonal. Projektet förväntas bidra till att personalen hanterar vården av äldre med nedsatt beslutsförmåga bättre, dvs. att etiskt god vård ges vilket dessutom minskar risken för etisk stress bland personalen.

Relaterat

AI:s inverkan på ålderismen

Maria Edström: Vad kommer artificiell intelligens göra med mediebilden av äldre? Och vad gör mediebilden av äldre med AI? Det är inga oviktiga…

Ålderism – en fara för folkhälsan

Som huvudtalare för NKG 2024, berättar Vânia de la Fuente-Núñez om varför kampen mot ålderism inte enbart handlar om att förbättra levnadsvillkoren för…

Börja agera för allas bästa

Chefredaktör Lotta Segelberg introducerar den nordiska gerontologiska konferensen om att åldras i en värld i ständig förändring som är denna tidnings tema, och…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…