Tandröntgenbild. Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Sköra personer nytt fokus för tandvården

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård riktar extra uppmärksamhet mot personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller funktionsnedsättning.

Enligt de nyligen publicerade tandvårdsriktlinjerna behöver mer fokus riktas mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att nå fram i det förebyggande arbetet bör patienter med hög risk för dålig munhälsa kallas oftare till undersökning än de som har låg risk, skriver Socialstyrelsen. Tandvården behöver också samverka mer med bland annat övrig hälso- och sjukvård, liksom med socialtjänsten.

– Med riktlinjerna vill Socialstyrelsen bidra till att tandvården och munhälsan blir mer jämlik. Förutom rekommendationer har vi tagit fram indikatorer för att kunna se hur riktlinjerna efterlevs, säger Sofia Orrskog, som varit projektledare för riktlinjearbetet.

Skillnaderna i Sverige både när det gäller munhälsa och tandvård beror bland annat på funktionsnedsättningar hos vissa patienter. Tandvården måste enligt de nya riktlinjerna arbeta systematiskt för att upprätthålla tandvårdskontakten med de som behöver särskilt stöd, till exempel på grund av skörhet. Det gäller exempelvis vid återbud eller uteblivna besök.

Både tandvårdsbehovet och den dagliga munvården behöver också uppmärksammas när en patient ska flytta över från sjukhusvård till kommunal omsorg.

Fakta
Riktlinjer för jämlik resursanvändning

De nationella riktlinjerna för tandvård ska bidra till att resurserna i tandvården används effektivt och kommer hela befolkningen till del. De är framförallt avsedda som stöd för politiker, verksamhetschefer och andra beslutsfattare, men kan även ge tandvårdspersonal vägledning i beslut om behandling.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på de nya riktlinjerna fram till den 31 januari 2022. Planen är att börja utvärdera tandvården på nytt under 2022–2023.

De tidigare riktlinjerna för tandvård publicerades 2011.

Relaterat

Muntorrhet vanligast bland äldre kvinnor

En stor studie har följt svenskar från 50 till 70 år års åldern för att undersöka förekomsten av muntorrhet. Resultaten visar att muntorrhet…

Tandvård mot benskörhet

Genom ett närmare samarbete med sjukvården kan tandvården spela en viktig roll för att upptäcka benskörhet och förebygga benbrott. Men under sitt avhandlingsarbete…

Framsynt oral hälsoforskning

Med hjälp av en enkät och klinisk-radiologisk undersökning av deltagarnas munhälsa har forskarna inom SNAC-Blekinge haft möjligheter att relatera munhälsans betydelse till såväl…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…