Forskare fångar fördomar i omsorgen

En forskningsantologi om ojämlikhet på svenska arbetsplatser skildrar bland annat hur vardagsrasism kommer till uttryck och hanteras inom äldreomsorgen.

Genom en så kallad forskningscirkel har Linda Lill, lektor i socialt arbete vid Malmö universitet, studerat den rasism som kan drabba medarbetare i omsorgsvardagen.

– Det handlar inte om direkta glåpord och hatuttryck, utan det är små kommentarer eller handlingar som är inbyggda i en vardaglig interaktion, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskningscirkeln som kunskapsutvecklingsinstrument bygger på ett utbyte mellan forskare och praktiker, där ingen är mer expert än den andre på ämnet. De som deltar utgår från sina egna erfarenheter och forskarens roll är att vara en intresserad och lyssnande deltagare.

I den aktuella cirkeln samtalade åtta kvinnor med erfarenheter av rasistiskt bemötande inom äldreomsorgen. De beskrev sin utsatthet och berättade om hur de hanterade olika situationer som kunde uppstå på jobbet. Det handlade både om verbala uttryck och om känslan att bli behandlad som luft. Men de uttryckte samtidigt förståelse för de äldres uppträdande.

Enligt Linda Lill handlar det i grunden om ojämlikhet när vissa människor måste förhålla sig till hur de bedöms och behandlas utifrån sitt ursprung eller att de bryter på ett annat språk. En av deltagarna i forskningscirkeln använde självironi för att bemöta och förekomma kommentarer om sin hudfärg.

– Hon använder den humoristiska tonen för att ”mildra omständigheten” för de andra att hon är svart, säger Linda Lill.

Förhållandet speglas väl i antologins undertitel Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. En av slutsatserna i Linda Lills studie är att cheferna borde bli bättre på att uppmärksamma och stötta de medarbetare som utsätts för vardagsrasism.

– Om det här hände på en annan arbetsplats så skulle en stor apparat sätta igång direkt. Men i äldreomsorgen står inte förkämpar för lika villkor på arbetsplatsen på barrikaderna precis. Istället är det den enskilde individen som tar ett mycket stort ansvar för den utsatthet i arbetet som vardagsrasismen skapar, säger hon.

STUDIE OCH ANTOLOGI

Linda Lills studie ”Jag skämtar mycket om mig själv!”: Erfarenheter av vardagsrasism i äldreomsorgsarbetet är en del av antologin Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet.

I antologin belyser 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner den ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser och lyfter fram hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra.

Antologin ges ut som en del av Nordic academic press-serien av bokförlaget Kriterium. Redaktörer är Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.