Foto: Pensionsmyndigheten

Vanligt att byta arbetsplats efter pension

De flesta som fortsätter att arbeta när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Men nästan fyra av tio väljer att röra sig vidare till andra arbetsplatser.

En undersökning av Pensionmyndigheten visar att en hög andel, fyra av tio, jobbonärer har bytt arbetsplats och var tredje arbetar i eget företag. Resultaten förvånar Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

– Det går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger hon. 

De som väljer att fortsätta arbeta efter pensionen motiverar det med att de tycker att det är roligt och socialt, att ha något att göra och känna sig behövd. Många uppgav också att arbete gav guldkant på tillvaron. 

Samtidigt uppgav två av tio att de har låg pension och att de behöver pengarna. Ungefär två tredjedelar säger att de har undersökt hur skatten påverkas eftersom de kombinerar pension med lönearbete, något Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, tycker är nyttigt att göra. 

– När man har två inkomster finns risken att man når en inkomstnivå som innebär att man måste betala statlig skatt. En sak som är bra att då veta är att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det år man 66 år, säger hon. 

Den lägre skatten möjliggör att man kan gå ner i tid och arbeta deltid, något som majoriteten av jobbonärer gör, utan att inkomsten efter skatt minskar märkvärt.

Undersökningen visar också att sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre och två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några svarade att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Fakta
Undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i juni 2021 och kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär.
  • Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år som påbörjat uttag av allmän pension, men som samtidigt yrkesarbetar.
  • Totalt 485 intervjuer genomfördes.

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…