Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

I en ny rapport har Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FoU genomfört en enkätstudie och gruppintervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på särskilt boende för äldre. En anledning till studien var att många i dessa yrkesgrupper upplever att deras kunskap inte fullt ut tas till vara i verksamheterna.

Rapport från Nestor

Rapportförfattarna konstaterar att det oftast fungerar bra att hämta in ny kunskap och att tillämpa den på individnivå, alltså när en person själv lär sig nytt och använder det i sitt arbete. Däremot finns det större utmaningar när det gäller att sprida kunskapen vidare till andra i verksamheterna.

– Det var framför allt organisatoriska hinder, det är till exempel sällan som hela arbetsgruppen träffas tillsammans med alla yrkeskategorier, man har inte tillfällen att diskutera och reflektera tillsammans. Man arbetar heller inte så mycket tillsammans med omsorgspersonalen ute i verksamheten, och då blir det svårt att se vad de gör och att bidra med det man själv kan, säger Linda Nyholm, som är projektledare på Nestor FoU, i en kommentar på Nestors webbsajt.

För att överbrygga hindren föreslår rapportförfattarna att verksamheterna till exempel tar fram arbetsbeskrivningar så att det blir tydligare vem som gör vad på arbetsplatsen. Det är också viktigt att jobba på samarbetet genom att organisera sig i team med olika yrkeskategorier, och ta tillvara på det interna lärandet.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.