Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

I en ny rapport har Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FoU genomfört en enkätstudie och gruppintervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på särskilt boende för äldre. En anledning till studien var att många i dessa yrkesgrupper upplever att deras kunskap inte fullt ut tas till vara i verksamheterna.

Rapport från Nestor

Rapportförfattarna konstaterar att det oftast fungerar bra att hämta in ny kunskap och att tillämpa den på individnivå, alltså när en person själv lär sig nytt och använder det i sitt arbete. Däremot finns det större utmaningar när det gäller att sprida kunskapen vidare till andra i verksamheterna.

– Det var framför allt organisatoriska hinder, det är till exempel sällan som hela arbetsgruppen träffas tillsammans med alla yrkeskategorier, man har inte tillfällen att diskutera och reflektera tillsammans. Man arbetar heller inte så mycket tillsammans med omsorgspersonalen ute i verksamheten, och då blir det svårt att se vad de gör och att bidra med det man själv kan, säger Linda Nyholm, som är projektledare på Nestor FoU, i en kommentar på Nestors webbsajt.

För att överbrygga hindren föreslår rapportförfattarna att verksamheterna till exempel tar fram arbetsbeskrivningar så att det blir tydligare vem som gör vad på arbetsplatsen. Det är också viktigt att jobba på samarbetet genom att organisera sig i team med olika yrkeskategorier, och ta tillvara på det interna lärandet.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.