Yrkeskompetens kommer inte till nytta

Sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskompetens tas inte till vara på bästa sätt inom särskilda boenden. Det konstaterar Nestor FoU i en ny rapport, som också beskriver hur man kan arbeta för att sprida den kunskap som finns på en arbetsplats.

I en ny rapport har Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FoU genomfört en enkätstudie och gruppintervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på särskilt boende för äldre. En anledning till studien var att många i dessa yrkesgrupper upplever att deras kunskap inte fullt ut tas till vara i verksamheterna.

Rapport från Nestor

Rapportförfattarna konstaterar att det oftast fungerar bra att hämta in ny kunskap och att tillämpa den på individnivå, alltså när en person själv lär sig nytt och använder det i sitt arbete. Däremot finns det större utmaningar när det gäller att sprida kunskapen vidare till andra i verksamheterna.

– Det var framför allt organisatoriska hinder, det är till exempel sällan som hela arbetsgruppen träffas tillsammans med alla yrkeskategorier, man har inte tillfällen att diskutera och reflektera tillsammans. Man arbetar heller inte så mycket tillsammans med omsorgspersonalen ute i verksamheten, och då blir det svårt att se vad de gör och att bidra med det man själv kan, säger Linda Nyholm, som är projektledare på Nestor FoU, i en kommentar på Nestors webbsajt.

För att överbrygga hindren föreslår rapportförfattarna att verksamheterna till exempel tar fram arbetsbeskrivningar så att det blir tydligare vem som gör vad på arbetsplatsen. Det är också viktigt att jobba på samarbetet genom att organisera sig i team med olika yrkeskategorier, och ta tillvara på det interna lärandet.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.